Page 105 - Memòria 2020_CA
P. 105

ANNEX 1. COMPTES ANUALS 2020


      COMPTE DE RESULTATS. PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL                                       EX. 2020      EX. 2019
 ANNEXOS 1. Cotitzacions socials                       1.086.005.099,10  1.048.613.070,08
     2. Transferències i subvencions rebudes                755.427.934,42     157.288,59

     3. Prestacions de serveis                       1.244.897,83    1.909.449,27

     4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat         0,00        0,00

     5. Altres ingressos de gestió ordinària                58.050.297,06    55.728.206,48

     6. Excessos de provisions                       3.127.890,50       0,00

     A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6)         1.903.856.118,91  1.106.408.014,42

     7. Prestacions socials                       -1.385.731.877,71  -601.204.780,26

     8. Despeses de personal                        -89.993.808,25   -89.737.899,66

     9. Transferències i subvencions concedides              -320.894.483,25   -273.421.645,03
     10. Aprovisionaments                          -32.485.052,23   -38.393.528,76

     11. Altres despeses de gestió ordinària                -114.293.224,24   -127.208.037,49

     12. Amortització de l'immobilitzat                   -5.905.058,32    -5.804.145,78

     B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12)     -1.949.303.504,00  -1.135.770.036,98

     I.- RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)   -45.447.385,09   -29.362.022,56
       Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i
     13.                                    -63.858,66     -104.566,50
       actius en estat de venda
     14. Altres partides no ordinàries                    1.737.841,82    1.579.603,49

     II.- RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)        -43.773.401,93   -27.886.985,57

     15. Ingressos financers                         3.724.937,24    4.862.188,66

     16. Despeses financeres                          -12.246,69       0,00

     17. Despeses financeres imputades a l'actiu                  0,00        0,00
     18. Variació del valor raonable en actius financers           3.448.121,76     17.901,57

     19. Diferències de canvi                           0,00        0,00

     20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 915.683,68   485.205,77

     III.- RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20)     8.076.495,99    5.365.296,00

     IV.- RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI (II+III)    -35.696.905,94   -22.521.689,57

     ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR                 2.853.437,42

     VI.- RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT                        -19.668.252,15


                                   MC MUTUAL. Memòria 2020          105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110