Page 102 - Memòria 2020_CA
P. 102

SOBRE AQUEST
                       INFORME
                                                                 A MC MUTUAL tenim clar el nostre compromís amb    la voluntat de crear un entorn de confiança per als
                                                                 la responsabilitat social empresarial i amb la gestió  nostres grups d'interès, gràcies a un accés lliure a la
                                                                 responsable dels recursos, i per això publiquem la  informació rellevant i relacionada amb les nostres
                                                                 nostra memòria anual des de l'any 2006, seguint els  actuacions globals i, particularment, a les polítiques
                                                                 principis establerts per la Global Reporting Initiative  que seguim en matèria de responsabilitat social,
                                                                 (GRI). Concretament, en aquesta edició seguim els  econòmica i ambiental.
                                                                 principis inclosos en els estàndards GRI, opció de
                                                                 conformitat exhaustiva, pel que fa a la definició  Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta
                                                                 del contingut (materialitat, participació dels grups  memòria, es pot contactar amb el Departament
                                                                 d'interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat) i  de RSE i Comunicació d'MC MUTUAL mitjançant
                                                                 a la garantia de la informació aportada (equilibri,  del compte de correu: rse@mc-mutual.com, o bé,
                                                                 claredat, precisió, periodicitat, comparabilitat i  mitjançant el telèfon 93 405 12 44.
                                                                 fiabilitat).
                                                                                            Ens agradaria saber què li ha semblat la nostra
                                                                 Per tant, aquesta Memòria és un informe anual que  memòria, la seva opinió ens ajudarà a millorar.
                                                                 també reflecteix el 100% de l'activitat econòmica i
                                                                 social desenvolupada per la nostra organització en
                                                                 l'exercici 2020. Aquest document és una resposta a
                                                                                               MC MUTUAL. Memòria 2020         103
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107