Page 100 - Memòria 2020_CA
P. 100

2 L'article 75. 2 a) de la LGSS estableix que les Mútues constituiran una reserva d'Estabilització de Contingències  ANÀLISI ECONÒMICA
      Professionals que es dotarà amb el resultat econòmic positiu de CP obtingut anualment que tindrà una
      quantia mínima equivalent al 30% de la mitjana anual de les quotes ingressades en l'últim trienni per CP, el qual,  L'evolució del rendiment dels fons propis (ROE) d'MC Mutual durant els darrers anys és la següent:
      voluntàriament, podrà elevar fins al 45%, que constituirà el nivell màxim de dotació de la reserva.

      3 L'article 75. 2 b) de la LGSS estableix per a les Mútues una Reserva d'Estabilització de Contingències Comunes amb  RÀTIOS                  2020      2019      2018     2017
      una quantia mínima del 5% de les quotes ingressades durant l'exercici econòmic per les esmentades contingències,
      la qual podrà incrementar-se voluntàriament fins al 25%, que constituirà el nivell màxim de cobertura.
                                                                  ROE (resultat a distribuir / fons
      4 L'article 75. 2 c) de la LGSS fixa també una reserva d'Estabilització per Cessament d'Activitat en els mateixos termes  propis) x 100             -6,85%     3,05%     11,36%     12,48%
      que la de l'article 75. 2 b) però referida a les quotes ingressades per aquesta contingència durant l'exercici. Així
      mateix, es dotarà una reserva complementària d'estabilització per cessament d'activitat per tal de garantir la     Descomposició:
      suficiència financera d'aquest sistema de protecció, i que s'ha d'ingressar a la TGSS.
                                                                  Marge (resultat a distribuir /      -1,29%     1,01%     4,23%     5,31%
      ANÀLISI FINANCERA DE L'EXERCICI                                             ingressos d'explotació) x 100

      L'evolució de les ràtios més significatives relatives al Balanç de Situació de la gestió de la Seguretat Social     Rotació de l'actiu (ingressos       2,411     1,891      1,787     1,909
      d'MC MUTUAL al tancament de l'exercici, durant els últims quatre anys, és la següent:                  d'explotació / actiu total)

       RÀTIOS                   2020     2019     2018      2017              Palanquejament (actiu total /

                                                                  fons propis)               2,198     1,600      1,502     1,231
       Anàlisi patrimonial estàtica
                                                                  ROE del sector               ND      2,73%     9,26%     9,76%

       Endeutament (exigible/fons propis)     1,198     0,600     0,502     0,231
                                                                 Durant els últims anys hem mantingut una rendibilitat sobre els fons propis significativament superior al sector,
                                                                 gràcies al seu marge sanejat.
       Consolidació (immobilitzat/actiu)      0,158     0,369     0,396     0,436
                                                                 L'any 2020 a causa de les pèrdues derivades de la situació de pandèmia el marge ha resultat negatiu i amb
       Anàlisi de la solvència estàtica                                           ell la rendibilitat, però com ja s'ha indicat, es tracta d'una situació conjuntural vinculada a la pandèmia.


       Solvència tècnica (actiu circulant/
       exigible c.t.)               1,545     1,683     1,807     3,002


       Disponibilitat (tresoreria/exigible     0,018     0,003     0,012     0,060
       c.t.)      Malgrat l'evolució negativa de l'exercici, la nostra entitat continua mantenint un endeutament molt baix, atès
      que les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són entitats fortament capitalitzades.
      El fons de maniobra de l'entitat també és molt elevat i amb prou feines ha variat respecte a l'any anterior. Les

      meritacions de quotes i transferències recollides a final d'exercici han incrementat aquest diferencial.

      Finalment, la disponibilitat s'ha incrementat de manera puntual a causa d'un cobrament molt significatiu
      d'una transferència de la TGSS rebut l'últim dia hàbil de l'exercici.

      Per tot això, malgrat els avatars de l'exercici, MC MUTUAL segueix amb la seva tradicional solidesa financera.


   100     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         101
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105