Page 10 - Memòria 2020_CA
P. 10

PERFIL DE L'ORGANITZACIÓ



                                                                 MÚTUA NÚM. 1
                                                                                            vigilància i tutela. Som una entitat sense ànim de lucre
                                                                 MC MUTUAL és la mútua col·laboradora amb la     i gaudim de la capacitat d'adquirir, posseir, gravar
                   PRESENTACIÓ                                         Seguretat Social (MCSS) nº 1; portem més de 100   i alienar béns, fer tota classe d'actes i contractes i
                                                                 anys cuidant la salut dels treballadors i treballadores.
                                                                                            exercir drets o accions. Tot això ordenat a la realització
                                                                 La nostra raó social és Mutual Midat Cyclops i som  dels fins que tenim encomanats i conforme al que
                                                                 una associació d'empresaris, amb personalitat    disposa el reglament sobre col·laboració en la gestió
                                                                 jurídica pròpia, autoritzada pel Ministeri d'Inclusió,  de la Seguretat Social i en les seves disposicions
                                                                 Seguretat Social i Migracions i sotmesa a la seva  d'aplicació i desenvolupament.

                                                                                            Biscaia
                                                                              3           1
                                                                                 1  2         2 1 2
                                                                                     Astúries
                                                                            La Corunya        Cantàbria 1 Guipúscoa
                                                                              2  Lugo  1      1  Àlaba Navarra
                                                                  MAPA DE CENTRES PER PROVÍNCIA I CA
                                                                            Pontevedra     Lleó      1  2    1    1
                                                                                1           Burgos              3
                                                                                         Palència La Rioja   Osca      Girona
                                                                                Ourense    Valladolid     1      Lleida 27 2
                                                                                     Zamora 1 1   1 Sòria
                                                                                                 Saragossa  5  Barcelona
                                                                                    1
                                                                                         Segòvia 1    1    Tarragona
                                                                                    Salamanca  8 1 Guadalajara
                                                                                        Àvila       Terol  1
                                                                                          Madrid 1
                                                                                    1               Castelló   Illes Balears
                                                                                        2      Conca  1         2
                                                                                    Càceres   Toledo     8
                                                                                          1    1    València
                                                                                   2
                                                                                         Ciudad Real Albacete 2
                                                                                    Badajoz
                                                                                       1         2
                                                                                           1        Alacant
                                                                                  1    Còrdova
                                                                                     3 1    Jaén    Múrcia
                                                                                  Huelva       1   1           Clíniques pròpies i hospitals
                                                                                     Sevilla                  intermutuals
                                                                                        1  Granada Almeria
                                                                                     Cadis Màlaga               Centres
                                                                                     2
                                                                        Las Palmas Sta. Cruz
                                                                          1  de Tenerife      Ceuta
                                                                             1
                                                                                           Melilla

                                                                 Andalusia .................................... 12 Castella - la Manxa ..................  6 Galícia .........................................  7
                                                                 Aragó .........................................  3 Castella-Lleó .............................  9 Madrid ..........................................  9
                                                                 Astúries .........................................  2 Catalunya ................................... 38 Múrcia ..........................................  2
                                                                 Balears .......................................  2 Comunitat Valenciana ..............  12 Navarra ........................................  2
                                                                 Canàries .......................................  2 Euskadi .........................................  6 La Rioja ............................................  1
                                                                 Cantàbria ....................................  1 Extremadura ...............................  3


                                                                 Som la primera entitat de sector per antiguitat i vam  El 2006 va néixer MC MUTUAL, després de la fusió de
                                                                 ser la primera de col·laborar amb la Seguretat Social.  dues de les principals mútues d'accidents de treball
                                                                 Els nostres orígens es remunten a l'any 1901, quan un  i malalties professionals de sector, Mutual Cyclops
                                                                 grup d'empresaris va fundar La Previsió, la primera  i Midat Mutua.
                                                                 organització espanyola dedicada a assegurar els   MC MUTUAL treballa de forma transversal amb
                                                                 riscos dels treballadors i treballadores en l'àmbit  tot tipus de sectors d'activitat; no obstant això, les
                                                                 laboral. Anys més tard, la trajectòria centenària  seves entitats associades pertanyen principalment
                                                                 d'aquesta mútua capdavantera fou assumida per    al sector serveis.
                                                                 Mutual Cyclops.

   10     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                         MC MUTUAL. Memòria 2020           11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15