Page 99 - Memoria 2019
P. 99

Memòria 2019      Partners i proveïdors                  9/2017, de 8 de novembre). Els proveïdors
                                  d'assistència sanitària són els més rellevants
        Ʀ A partir de comissions i grups de treball,    per a la nostra organització. Considerem
       compartim coneixement amb organitzacions       proveïdors estratègics, des del punt de
       del nostre sector, i també organitzem        vista de l'assistència sanitària, aquells que
       conjuntament   activitats  científiques  i    mobilitzen una gran quantitat d'activitat,
       divulgatives.                    compten amb una localització clau per a la
        Ʀ Com a partners estratègics destaquem el nou    cobertura de l'assistència o disposen d'una
       acord de col·laboració amb dues grans mútues     alta especialització tècnica i tecnològica.
       del sector, Asepeyo i Fraternidad-Muprespa,     Els proveïdors que requereixen una menció
       que s'han unit a MC MUTUAL en “+compromís,      especial, i amb els quals hem subscrit acords
       aliança de mútues” amb l'objectiu d'establir     de col·laboració en l'àmbit hospitalari són els
       àmbits estables de col·laboració i compartir     següents: Asepeyo (Clínica Madrid Coslada
       les nostres xarxes assistencials respectives, així  i Sevilla La Cartuja) i els hospitals intermutuals
       com crear sinergies en altres camps d'interès.    (Euskadi i Llevant).
        Ʀ A més, a MC MUTUAL disposem de diversos   Ʀ Dins del marc normatiu de contractació de
       partners amb qui compartim coneixements i      serveis públics, en tots els processos de licitació
       promovem la docència, la recerca i les millors    d'MC MUTUAL seguim els criteris següents: la
       pràctiques en qualsevol dels nostres àmbits   llibertat d'accés a les licitacions, la publicitat i
       d'actuació: l'aplicació del dret en Seguretat    la transparència en les contractacions i la no
       Social, la prevenció de riscos laborals i      discriminació i la igualtat de tracte amb tots els
       l'assistència i la qualitat sanitària.        nostres proveïdors.
        Ʀ Així mateix, a MC MUTUAL ens regim per la
       Llei de contractació del sector públic (Llei
 98                            99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104