Page 98 - Memoria 2019
P. 98

Les funcions principals que realitzem en relació amb cadascun dels nostres grups d'interès són les següents:

      Empreses

        Ʀ Prevenció de riscos laborals, per a minimitzar
       l'aparició d'accidents laborals i malalties
       professionals dels treballadors i treballadores
       (atenent tant a la prevenció d'accidents de
       treball com a la promoció de la salut).

        Ʀ Estudis i gestió de l'absentisme, per a dotar
       d'eines d'anàlisi i plans d'actuació i millorar-ne
       els resultats.
        Ʀ Actuacions per a afavorir la reincorporació
       laboral: serveis sanitaris orientats a l'avaluació
       i el tractament (si escau) dels treballadors i
       treballadores, que en garanteixen la tornada
       a la feina.

        Ʀ Comunicació i informació d'interès per a les
       empreses i els treballadors i treballadores, per
       tal d'oferir el millor servei.

      Treballadors i treballadores autònoms

        Ʀ Els treballadors i treballadores autònoms
       adherits a la nostra mútua perceben una
       prestació econòmica en cas d'incapacitat
       temporal per contingències comunes.

        Ʀ En contingències professionals proporcionem
       la prestació econòmica i l'assistència sanitària
       per a restablir-ne la salut, de manera que se
       n'afavoreixi la reincorporació a la feina. També
       pot percebre la prestació econòmica en cas
       de cura de menors afectats per càncer o
       una altra malaltia greu (CUME) i risc durant
       l'embaràs i lactància natural (REL).

        Ʀ Per als casos contractats, gestionem una
       prestació econòmica pel cessament d'activitat
       dels treballadors i treballadores autònoms
       (CATA).

      Assessors

        Ʀ Oferim assessorament, informació, formació
       i documentació, i els facilitem els tràmits
       administratius.
                              98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103