Page 97 - Memoria 2019
P. 97

Memòria 2019

      Introducció

      Definició grups d'interès

      A MC MUTUAL considerem que la identificació  Els temes que els nostres grups d'interès consideren
      correcta de les necessitats dels nostres grups    que MC MUTUAL ha de tenir en compte de manera
      d'interès i la seva integració en les línies d'actuació  prioritària dins el conjunt de la seva activitat són els
      de l'entitat és estratègica per a l'enfocament de  següents:
      la nostra gestió responsable i el compromís de la    Ʀ L'impuls de l'eficàcia i eficiència del sistema de
      mútua amb la sostenibilitat.
                                  protecció social.
      El 2018 vam revisar els nostres principals grups     Ʀ La contribució al desenvolupament de la
      d'interès i vam identificar quins aspectes en matèria  responsabilitat social corporativa.
      d'RSE hi tenen impacte, així com la repercussió     Ʀ L'establiment d'una bona comunicació amb
      d'aquests grups sobre la nostra capacitat        tots els col·lectius amb els quals interactuem.
      organitzativa i de gestió.
                                  Ʀ El foment de la igualtat d'oportunitats.
      Els nostres principals grups d'interès són els següents:  Ʀ La gestió transparent de la nostra organització.
        Ʀ Equip humà d'MC MUTUAL i els seus         Ʀ La garantia de confidencialitat i protecció de
       representants.                    dades.

        Ʀ Òrgans de govern.                 Ʀ La conservació del medi ambient.
        Ʀ Sector.                      Ʀ El foment de l'acció social i la solidaritat.
        Ʀ Empreses i autònoms adherits.         Gestió de la cadena de
        Ʀ Persones usuàries i beneficiàries i població  subministrament
       protegida.
                                A continuació, mostrem els processos clau d'MC
        Ʀ Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
       Social i la resta d'administracions públiques.  MUTUAL i les funcions principals que duem a terme
                                amb cadascun dels nostres grups d'interès. Amb la
        Ʀ Societat i comunitat propera.         prestació dels nostres serveis, promovem diversos
        Ʀ Proveïdors.                  aspectes de la sostenibilitat de la Seguretat Social.

      Cadena de valor d'MC MUTUAL (processos operatius, partners i proveïdors) 96                            97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102