Page 93 - Memoria 2019
P. 93

Memòria 2019

      Comunicació interna


      La comunicació a MC MUTUAL és pròxima, fluïda i
      bidireccional. Per a això comptem amb múltiples
      canals de comunicació interna, que permeten la
      transmissió de la informació de forma eficaç.

        Ʀ Portal corporatiu. Compta amb diversos
       apartats, entre els quals un fons documental,
       notícies corporatives (enguany se n'han
       publicat 142), un directori de professionals o un
       espai d'ètica.

        Ʀ Rescataidees. Una bústia interna  de
       suggeriments, que el 2019 ha rebut 225
       propostes.
        Ʀ Revista de comunicació interna. Publicació
       impresa trimestral en què es recull informació
       sobre l'activitat de la mútua en els tres mesos
       anteriors a partir d'entrevistes, articles d'opinió  L'enquesta tracta importants temes, com
       i notícies.                     ara l'estratègia, la política de persones, la
                                  gestió i l'organització, el contingut de la feina,
        Ʀ Enquestes periòdiques. Cada dos anys       l'adequació demanda-control, el treball en
       consultem el nostre equip humà sobre els riscos   equip, la comunicació interna, la qualitat del
       psicosocials i el compromís que hi ha en la     lideratge, el reconeixement, la formació i el
       nostra entitat.                   desenvolupament, i la pressió operativa.
       El 2019 ha estat la primera ocasió en què hem   A continuació mostrem els resultats globals, que
       emès de manera unificada l'Enquesta de    considerem prou representatius atesa l'elevada
       compromís i l'Avaluació del risc psicosocial a  participació (71 %).
       MC MUTUAL. Això ens permetrà d'optimitzar
       recursos i assolir una eficàcia més gran en  Pel que fa al compromís, els indicadors més ben i
       l'execució dels plans de millora, quan aquests  més mal valorats, i la seva evolució, han estat:
       siguin necessaris.
       Factor de síntesi      2017   2019     Factor de síntesi      2017   2019       Compromís global      86 %   87 %     Salari i beneficis
                                socials           59 %   62 %
       Vinculació         81 %   82 %

                                Temps i personal
       Ambient i treball en    86 %   88 %     suficient          67 %   65 %
       equip


       Tasca professional     89 %   87 %     Sistemes d'avaluació
                                de persones         67 %   67 %
       Estabilitat laboral     86 %   88 %


      Exemple. El 87 % de les persones han puntuat entre 7 i 10 els diferents ítems inclosos en el factor de síntesi Compromís
      global (en una escala de l'1 al 10)

 92                            93
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98