Page 92 - Memoria 2019
P. 92

Foment del benestar


      A més de garantir l'estabilitat laboral del nostre equip humà –el 94,82 % dels nostres empleats i empleades
      tenen contracte indefinit–, a MC MUTUAL volem proporcionar-li una retribució justa i beneficis addicionals,
      que contribueixen a la conciliació de la vida laboral i familiar.


      Retribució flexible a MC MUTUAL

            CONCEPTE              EMPLEATS      IMPORT TOTAL


            Assegurança mèdica          928        844.913,98 €


            Xec guarderia             37        68.866,29 €


            Tiquet transport           238        122.584,85 €

            Formació                6         7.627,28 €


            TOTAL                 1209       1.043.992,40 €
      D'altra banda, cal destacar que gairebé el 96 % de la nostra plantilla estable gaudeix dels beneficis d'un
      pla de pensions propi que durant el 2019 ha mobilitzat un import de 1.293.931,84 € i que ha crescut el 3,48 %
      respecte de l'exercici anterior.

                                               % s / plantilla
                        Nre. empleats      Import total
                                                estable        Pla de pensions 2018         1.722        1.284.035,32       94,56
       (inclòs el cicle de vida)

        Pla de pensions 2019         1.739        1.293.931,84       95,92
       (inclòs el cicle de vida)


      El nostre Pla incorpora en la seva gestió i inversió
      el cicle de vida. Amb l'objectiu de mitigar el risc
      i garantir el patrimoni dels partícips més propers    "El 2019 hem organitzat 407 accions
      a la jubilació, les inversions a partir dels 57 anys  formatives, grupals i individuals, en
      van passant progressivament a una pòlissa que      què han participat 16.133 persones,
      garanteix el patrimoni, i una mínima rendibilitat
      (0,10 %).                               el 99,99 % de la plantilla."


                              92
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97