Page 91 - Memoria 2019
P. 91

Memòria 2019

      Formació interna i desenvolupament professional


      Les persones que conformen el nostre equip humà   nostre equip humà.
      són essencials per al progrés i el compliment
      dels objectius d'MC MUTUAL, atès que són les     La formació que impartim a MC MUTUAL té
      protagonistes de les nostres actuacions i les    diverses modalitats –presencial, a distància, o
      ambaixadores dels nostres valors. Per a aconseguir  blended (mixta)–, que planifiquem preferentment
      un equip humà satisfet, motivat i compromès, i    en horari laboral a fi de facilitar la conciliació
      alhora altament qualificat per al seu treball, vam  de la vida familiar i laboral. En aquest sentit,
      implementar diferents polítiques centrades en la   habitualment utilitzem eines de formació en línia,
      formació, la promoció del talent i la generació   com poden ser seminaris web, vídeos i píndoles
      d'un bon ambient de treball.             d'aprenentatge en línia.


      Així, tots els empleats i empleades que s'incorporen  La mitjana de satisfacció obtinguda de les
      a la nostra organització reben una formació     diferents accions formatives impartides ha estat
      específica per al lloc de treball que han d'exercir  de 8,44 sobre una puntuació màxima de 10.
      a partir d'un Pla d'acollida, i anualment es  Foment de la mobilitat i la promoció
      planifiquen les accions de formació noves segons   interna
      les necessitats de cada col·lectiu i de l'anàlisi de
      l'impacte de les accions formatives impartides en  Per incentivar les persones d'MC MUTUAL i
      l'exercici anterior.                 afavorir la promoció interna, anunciem les ofertes
                                d'ocupació en el portal corporatiu abans de
      El 2019 hem organitzat 407 accions formatives,
                                publicar-les externament. D'aquesta manera, 15
      grupals i individuals, en què han participat
                                persones del nostre equip humà han assumit llocs
      16.133 persones, el 99,99 % de la plantilla. S'han
                                nous de responsabilitat durant el 2019 (5 homes i
      registrat un total de 45.458,5 hores de formació,
                                10 dones).
      que representen una mitjana de 23,11 hores
      per persona. El 67,78 % del total de les persones
      formades han estat dones, i el 32,32 % homes, un
      percentatge proporcional a la composició del

      Dades de formació d'MC MUTUAL


                                   2018         2019


        Hores de formació                 40.189,50       45.458,50


        Nombre total de participants             11.932         16.133


        Núm. d'accions formatives               254          407


        Inversió en formació              370.450,86 € (*)    490.241,85 € (*)


        Hores/empleat                    20,93         23,11

        Empleats i empleades formats             1.857         1.967


        (*) D'aquesta quantitat, 158.349,39 € van ser subvencionats per la Fundació Tripartida per a la Formació i l'Ocupació. 90                            91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96