Page 90 - Memoria 2019
P. 90

"El 2019 AENOR ens ha recertificat el nostre sistema de gestió

               d'empresa saludable, que ratifica el nostre compromís amb la salut,

                    el benestar i la seguretat dels nostres empleats i empleades".
                                         Total
             MC MUTUAL       Tipus d'accident
                                       d'accidents

                       2 Sobreesforços

               2018      1 En missió              5

                       2 Altres causes

                       2 Caigudes al mateix
                       nivell


               2019      2 Cops contra objectes         6
                       1 Sobreesforços

                       1 Atrapaments


      El Comitè de Seguretat i Salut és el nostre òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta
      regular i periòdica de les actuacions d'MC MUTUAL en matèria de prevenció de riscos laborals. El Comitè de
      Seguretat i Salut porta a terme reunions trimestrals ordinàries, i en pot convocar d'extraordinàries a petició
      d'alguna de les parts.


      Tal com estableix la normativa, a MC MUTUAL vam constituir comitès de seguretat i salut (CSS) formats, d'una
      banda, per delegats de prevenció, i de l'altra, de representants de l'empresa, en nombre igual. En total
      disposem de 7 comitès:


             Comitè de         Nre. representants     Nre. delegats
             Seguretat i Salut     dels treballadors      Prevenció


             Clínica              3            3


             Central              3            3

             València              2            2


             Madrid               3            3


             Barcelona             3            3


             Tarragona             2            2

             Estatal              3            3                              90
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95