Page 9 - Memoria 2019
P. 9

Memòria 2019      com a empresa saludable. En què destaca       8. Quins són els reptes de futur de la mútua?
      l'organització en aquest sentit?
                                El nostre objectiu és ser socis de referència dels
      Tal com passa amb la nostra població protegida,   nostres mutualistes per a la cura de la salut i el
      tenir cura de la salut i el benestar del nostre equip  benestar de les persones i per a la reducció dels
      humà és una prioritat, i en el nostre posicionament  seus riscos laborals. Un repte que assolirem si
      com a empresa saludable hi ha dos eixos essencials: potenciem el nostre talent intern, el treball en
                                equip i la innovació tecnològica i organitzativa,
      D'una banda, hi ha la tasca impecable del nostre   per a oferir així un servei que no només respongui a
      Servei de Prevenció Propi, que impulsa nombroses   les necessitats dels nostres grups d'interès, sinó que
      campanyes que tenen com a objectiu que el     en superi les expectatives.
      nostre equip de professionals adopti bons hàbits
      de salut, tant des d'un punt de vista físic com
      emocional.

      I, d'altra banda, hi ha una aposta total i absoluta
      perquè els nostres empleats gaudeixin d'un
      ambient de treball positiu i de beneficis socials,
      així com de mesures de conciliació reals que
      els permetin d'harmonitzar la vida personal i la
      professional, com ara l'horari flexible a les nostres
      oficines centrals.

      I, per a aconseguir-ho, escoltem. Tenim molt clar    Aquest informe és un recull de les nostres
      que per garantir un bon entorn hem de conèixer       activitats relatives al 2019. Tanmateix, la
      quin és l'estat d'ànim real de les persones, quines
      són les seves percepcions i necessitats, i per     COVID-19 ha arribat mentre ens trobàvem
      això fem biennalment enquestes de compromís        en ple desenvolupament de l'informe, i
      i d'avaluació de riscos psicosocials, que ens       hem considerat essencial d'incloure-hi
      permeten de prendre'ns el pols, veure què falla,
      què podem millorar, i actuar-hi en conseqüència.     com a annex el relat de què ha significat
                                     per a nosaltres la irrupció d'aquesta
      7. El març del 2019 es va anunciar l'acord
      “+compromís, aliança de mútues” juntament        inesperada pandèmia, i quines mesures i
      amb Asepeyo i Fraternidad-Muprespa. En què       accions hi hem dut a terme, com a mútua
      beneficia les empreses mutualistes?           col·laboradora amb la Seguretat Social.
      L'acord ens permet d'ampliar la nostra cobertura
      geogràfica i, per tant, escurçar distàncies entre
      la nostra població protegida i els nostres centres,
      que així poden oferir una atenció sanitària de més
      qualitat. I, per descomptat, ens permet de ser més
      eficients amb la gestió dels nostres recursos. D'altra
      banda, les tres mútues ens hem compromès a fer
      recerca i innovació per a reduir les contingències
      professionals, i a col·laborar en activitats
      preventives per a les empreses mutualistes i en el
      desenvolupament d'aplicacions informàtiques
      comunes. 8                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14