Page 88 - Memoria 2019
P. 88

En relació amb la campanya "Millora la teva          ƨ Realització de 1.069 exàmens de salut
      alimentació" s'ha repartit dues vegades a l'any una     laboral (el 56 % de la plantilla). Valoració
      cistella de fruita entre els empleats i empleades de     del risc de malaltia cardiovascular amb
      cada centre per sensibilitzar sobre la importància      el mètode SCORE, a partir d'un informe
      de la fruita en la nostra dieta.               personalitzat a 788 persones de més de
                                    40 anys (el 55 % de la plantilla).
                 Nre. de treballadors que
      Formació        han participat en la         ƨ Seguiment de la vacunació del tètanus i
      en línia                          de l'hepatitis B.
                    formació
                                     ƨ Campanya de vacunació antigripal, a la
                  2018     2019          qual es va adherir el 32 % dels empleats i
                                    empleades.
      Protegeix la teva   1136     1295      Tenint en compte una plantilla mitjana de 1.916
      esquena¹                      persones, durant aquest any s'han registrat 6
                                accidents de treball amb baixa i 44 accidents
      Redueix l'estrès²   747      932      sense baixa, i no s'ha informat de cap malaltia
                                professional.
      Millora la teva                   Un any més, l'índex d'incidència (Ii: 313.2) continua
      alimentació3       -      825      mantenint-se molt per sota de l'índex del sector (Ii:
                                3378.8), segons dades publicades pel Ministeri de
      1 Posada a disposició abril 2018; 2 Posada a disposició
                                Treball, Migracions i Seguretat Social. No obstant
      octubre 2018; 3 Posada a disposició maig 2019
                                això, l'índex de durada mitjana (Id: 28.8) ha disminuït
          ƨ Difusió de diverses campanyes de     considerablement respecte de l'any anterior, i està
          sensibilització i millora de la salut
                                per sota de l'índex de durada mitjana de sector
          cardiovascular,  de   foment   de
                                (Id: 33.9).
          l'alimentació saludable i de prevenció de
          les neoplàsies més freqüents (càncer de
          mama, còlon, pròstata).

      Dades oficials (sense tenir en compte in itinere ni recaiguda)
                             Taxa d'incidència             Núm. de
           MC MUTUAL   Taxa de freqüències              Taxa de dies
       Any                      de malalties              jornades
            Per sexe   d'accidents (TFA)              perduts (TDP)
                             professionals (TIEP)           perdudes

                    Nre. total d'AT              Nre. de dies
                              Nre. total EP x
                    amb baixa x               perduts (AT i MP) x
            Descripció               200000
                     200000                   200000
                             hores treballades
                   hores treballades             hores treballades

             Home       0,64         0,00         79,81       377
       2018
             Dona       0,20         0,00         0,10       1             Home       0,66         0,00         36,99       167
       2019
             Dona       0,31         0,00         0,62       6                              88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93