Page 87 - Memoria 2019
P. 87

Memòria 2019

      Empresa saludable


      Des de sempre, ens hem ocupat de la seguretat,        de seguretat i salut, plans d'emergència,
      la salut i el benestar de l'equip a partir de múltiples   simulacres  d'emergència  (per  risc
      accions com, per exemple, la cura de l'entorn        biològic, per violència ocupacional
      físic per a garantir la seguretat màxima en el lloc     externa,  per  incendi), investigació
      de treball, conèixer i prevenir riscos psicosocials,     d'incidents/accidents, etc.
      dur a terme accions per a tenir cura de la salut       ƨ S'ha passat amb èxit l'auditoria
      de les persones, etc. I sempre amb l'objectiu que      reglamentària de prevenció de riscos
      cadascun dels integrants de l'organització senti       laborals.
      que treballa en un entorn saludable.
                                     ƨ Difusió del repte Mobilitat sostenible
                                    durant la Setmana Europea de la
                                    Mobilitat.
                                  Ʀ Ambient psicosocial:

                                     ƨ Elaboració de l'enquesta de riscos
                                    psicosocials. Veure l'apartat Comunicació
                                    interna d'aquesta memòria.

                                     ƨ Participació de l'empresa en la comunitat
                                    Projecte  KOSMO.   Veure  l'apartat
                                    Compromís amb la societat.
                                  Ʀ Recursos de salut:

                                     ƨ Actuacions dins del programa integral de
                                    promoció de la salut: Cuida't, "Cuida la
                                    teva salut, millora el teu benestar", amb
                                    accés des del Portal de l'empleat.


      Per això, el 2016, MC MUTUAL va aconseguir
      certificar-se com a empresa saludable. Tres
      anys després, a finals del 2019, hem obtingut la
      recertificació, a través d'AENOR, que acredita que
      el sistema de gestió d'empresa saludable (SIGES) és
      adequat i compleix amb els requisits del model de
      gestió, que inclou el compliment dels requeriments
      legals de seguretat i salut.

      El model d'empresa saludable engloba quatre
      grans àrees: ambient físic de la feina, ambient
      psicosocial, participació de l'empresa en la         ƨ Les campanyes que es duen a terme
      comunitat i recursos de salut.                tenen un caràcter voluntari i poden portar
                                    associades: píndoles formatives en línia,
      Dins de cadascuna d'aquestes àrees s'han dut a        tallers presencials, consells saludables,
      terme les actuacions següents durant el 2019:
                                    etc.
        Ʀ Ambient físic de la feina:               ƨ Durant l'any s'han iniciat les campanyes
          ƨ S'han fet 920 activitats entre avaluacions    “Redueix l'estrès amb mindfulness” i
          de riscos (generals i específiques), visites     “Millora la teva alimentació”.


 86                            87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92