Page 86 - Memoria 2019
P. 86

Promovem accions a favor de la            teletreballar 1 o 2 dies complets a la setmana.
      igualtat
                                Durant els pilots es van emprar enquestes per a
      A MC MUTUAL tenim un Pla d'igualtat que       conèixer el grau de satisfacció de l'experiència. La
      actualitzem anualment i una Comissió d'Igualtat  valoració de les persones participants va ser d'una
      que es reuneix trimestralment i que s'encarrega de  mitjana de 9,56 (sobre 10), i la dels líders, del 8,64.
      revisar el pla, actualitzar-lo i incorporar-hi accions  El nombre d'incidències va ser molt baix i tots els
      noves, i també de fer-ne un seguiment i elaborar   implicats van aportar idees de millora.
      una memòria de seguiment anual de les accions
      que hi estan previstes.               A partir d'aquests resultats tan positius es va prendre
                                la decisió de donar continuïtat al teletreball a MC
      A MC MUTUAL tenim, a més, una agent d'igualtat    MUTUAL per a totes aquelles persones les funcions
      des de 2015, que forma part d'aquesta comissió.   i tasques ho permetin. Finalment es van acollir a
                                aquesta opció 330 persones.
      Inici de la prova pilot de teletreball en
      zones                        Tant els líders com els equips implicats han rebut
                                formació específica sobre prevenció de riscos
      Com a continuació de la prova pilot de teletreball  laborals, organització de la feina, comunicació
      amb 50 persones de les oficines de la seu central,  i altres qüestions que cal tenir en compte per a
      iniciada el setembre del 2018, vam posar en     poder teletreballar amb eficiència.
      marxa una altra prova pilot per a 60 persones més,
      de març a desembre del 2019, però en aquesta
      ocasió per a professionals de diferents unitats de
      gestió. En tots dos casos s'oferia la possibilitat de                              86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91