Page 85 - Memoria 2019
P. 85

Memòria 2019                                Compra de béns, obres i serveis

                                Com a mútua col·laboradora amb la Seguretat
                                Social, la contractació de productes, obres i
                                serveis s'ajusta des del 2008 als principis marcats
                                per la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes
                                del sector públic, i a les seves modificacions i
                                actualitzacions posteriors. MC MUTUAL ha ajustat la
                                seva activitat contractual a les normes d'aplicació
                                als poders adjudicadors que no revesteixen el
                                caràcter d'Administració Pública, que fins el 8 de
                                març de 2018 eren contingudes en el text refós de
                                la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
                                reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
                                i les seves normes de desenvolupament i, a partir
                                del 9 de març del 2018, en ocasió de l'entrada
                                en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre,
                                de contractes del sector públic, que va derogar
                                l'esmentat text refós, a aquesta Llei.

                                Dins d'aquest marc normatiu, a MC MUTUAL volem

      Criteris objectius en els processos de        garantir la igualtat de tracte amb els nostres
      selecció                       proveïdors i ens comprometem a respectar els
                                acords pactats en temps i forma, a abonar un
      Fem servir un llenguatge integrador en les ofertes  preu raonable de mercat pel servei que rebem i a
      i valorem les competències professionals de les   realitzar un seguiment conjunt per evitar possibles
      persones candidates. També informem els nostres   desviacions en els acords mutus.
      proveïdors d'aquest compromís amb la igualtat,
      per complir amb el sisè principi del Pacte Mundial  Els aspectes fonamentals que regeixen en tots
      de les Nacions Unides, que estableix que "les    els processos de contractació en la nostra
      empreses han de donar suport a l'abolició de     organització són la llibertat d'accés a les licitacions,
      les pràctiques de discriminació en l'ocupació i   la publicitat i transparència en les contractacions,
      l'ocupació".                     la no-discriminació i la igualtat de tracte amb totes
                                les empreses licitadores.
      Integrem persones amb discapacitat

                                Així, el 2019 hem adjudicat 332 contractes
      En l'exercici 2019, a MC MUTUAL comptem en
                                mitjançant processos de licitació: 68 han estat
      el nostre equip humà amb 45 persones amb
                                d'expedients subjectes a regulació harmonitzada, i
      discapacitat, que representen un 2,30 % de la
                                264 a expedients amb regulació no harmonitzada.
      plantilla.
                                L'import total adjudicat ha estat de 27.847.291,76 €.
      Eleccions sindicals

      També garantim la igualtat d'oportunitats en les
      eleccions sindicals mitjançant un sistema de vot
      electrònic que vam implantar l'exercici 2007, cosa
      que ens va convertir en l'entitat pionera del sector
      a fer-ho. El 2019 vam celebrar eleccions sindicals a
      MC MUTUAL.
 84                            85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90