Page 84 - Memoria 2019
P. 84

Percentatge d'homes i dones en general

      En el gràfic següent podem veure l'evolució del total d'homes i dones entre el 2017, el 2018 i el 2019.             1500
                     1254       1298       1300
             1200
              900                               Homes

                  614        622       612
              600                               Dones
              300

               0
                   2017       2018       2019


      La plantilla d'MC MUTUAL es compon de 1.912 persones i continua essent força equitativa, tot i que cada
      vegada hi ha més dones que homes. Complim el criteri de paritat 60 %-40 %, amb una presència de dones
      una mica superior, 1.300 (67,99 %), a la dels homes, 612 (32 %). El 2019 ha disminuït la plantilla en 8 persones (2
      dones més que el 2018 i 10 homes menys que l'any anterior).

      Igualtat d'oportunitats i diversitat      Una de les senyes d'identitat d'MC MUTUAL és el
      foment de la igualtat i la diversitat, que garanteixi
      un entorn de treball lliure de qualsevol tipus de
      discriminació.


      A MC MUTUAL estem orgullosos de comptar amb
      el distintiu “Igualtat en l'empresa”, que
      ens va concedir el Ministeri de Sanitat,
      Serveis Socials i Igualtat el 2015; el
      distintiu Òptima, que ens va atorgar
      l'Institut de la Dona l'any 2006; i el Premi
      Catalunya Empresa Flexible, en la categoria de
      gran empresa, amb una menció nacional, per la
      nostra flexibilitat horària.

      També disposem d'un Pla d'igualtat, que es revisa
      i s'amplia anualment amb noves accions, i d'una
      Comissió d'Igualtat i una agent d'igualtat, que
      vetllen per l'elaboració i implantació de plans
      específics en matèria d'igualtat.
      A més d'aquests organismes interns, a MC MUTUAL
      hem establert els mecanismes següents per a
      garantir la igualtat d'oportunitats:


                              84
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89