Page 8 - Memoria 2019
P. 8

D'altra banda, hem continuat promovent la
      prevenció amb certàmens ja consolidats com els
      Premis MC MUTUAL “Antonio Baró”, amb els quals
      distingim aquelles entitats que destaquen pel seu
      compromís amb la seguretat i la salut laboral, i els
      Premis MC 28 d'abril, amb què intentem impulsar la
      cultura preventiva entre treballadors i estudiants.


      4. Heu estat reconeguts en diverses ocasions pel
      vostre compromís amb la igualtat. Quins projectes
      teniu entre mans en aquest àmbit?
      Sens dubte, el nostre projecte principal a hores
      d'ara és la implantació del teletreball per al 2020.

      Aquest 2019 hem desenvolupat una prova pilot
      de la qual hem obtingut resultats molt positius en
      les enquestes de satisfacció, tant per part dels
      participants com dels líders. Mantenir una escolta
      activa també ens ha permès de poder fer ajustos
      arran de les necessitats que han anat sorgint.

      De moment s'acolliran a aquesta opció 330
      persones, que podran treballar des de casa entre 1      “Una de les fites de l'any ha estat
      i 2 dies a la setmana. Totes elles han rebut formació
      específica sobre aspectes com l'organització de la    el llançament d'APPosta per la teva
      feina o la prevenció de riscos laborals.         salut, una aplicació mòbil que hem
                                   desenvolupat després de detectar
      La progressió del teletreball és imparable: ja no es
      tracta només de facilitar la conciliació entre la vida   la necessitat dels nostres partners
      personal i la laboral; es tracta també d'empoderar      de fer arribar de manera eficient
      els nostres professionals, de permetre'ls un control   recomanacions de salut al conjunt
      més gran de la seva vida. I això es tradueix en un
      empleat més feliç i més productiu. En definitiva, és    dels seus empleats i empleades”.
      un win-win, per a l'empresa i el treballador.

      5. Parlem de transparència. Com es gestiona a
      MC MUTUAL?
                                la transparència és molt més: és un concepte
      Com a entitat col·laboradora amb la Seguretat    transversal a totes les nostres actuacions, és
      Social, tenim la responsabilitat de gestionar amb  comprometre'ns a mantenir informats de manera
      transparència i eficiència els recursos públics de  rigorosa i precisa els nostres grups d'interès i la
      l'Administració. Per això, la Intervenció General de  societat en general, mantenir una escolta activa
      la Seguretat Social ens audita anualment els estats  per a detectar-ne les necessitats i expectatives i
      comptables, i a més internament comptem amb     posar en marxa propostes concretes de resposta.
      diferents mecanismes de control que reforcen la   En definitiva, la transparència és obrir les portes de
      nostra gestió responsable, com la centralització   la nostra organització al conjunt de la societat,
      de les compres, el departament d'auditoria      posar-nos al seu servei.
      interna, que supervisa els processos administratius,
      o el Comitè de Compliment Normatiu. Però       6. MC MUTUAL està certificada per AENOR


                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13