Page 79 - Memoria 2019
P. 79

Memòria 2019      Enquestes de satisfacció
      Centres assistencials propis

      A MC MUTUAL estem atents a les necessitats dels   La valoració del grau de satisfacció global la vam
      nostres pacients; per això analitzem de forma  presentar per serveis, diferenciant els resultats
      sistemàtica la seva opinió. I és que disposar de   obtinguts en urgències, contingències professionals,
      la valoració de les persones que atenem a les    contingències comunes i rehabilitació. Així mateix,
      nostres instal·lacions ens permet identificar aquells  presentem les dades corresponents als dos anys
      aspectes que cal millorar en la qualitat assistencial  anteriors per conèixer l'evolució experimentada
      i oferir un servei òptim i adequat a les necessitats  per la satisfacció dels pacients atesos en els nostres
      dels nostres mutualistes.              centres i clíniques.

      Al llarg del 2019, hem fet una nova consulta a una
      mostra fiable de les persones que han estat ateses
      en els nostres centres una setmana després de la
      seva visita. Hem fet 2.646 enquestes telefòniques,
      en què hem obtingut una valoració mitjana de
      satisfacció de 8,49 sobre 10.
      Resultats dels atributs de la satisfacció de pacients atesos a MC MUTUAL                        CC      CP     Urgències     Rehabilitació       Temps d'espera           8,30     8,28      8,59        8,52


       Informació administrativa     8,50            8,56


       Informació mèdica         8,55     8,42      8,65


       Tracte personal mèdic       8,63     8,63      8,61

       Tracte personal infermeria           8,72


       Tracte personal fisioteràpia                            8,70


       Tracte personal
       administratiu           8,61     8,67      8,65


       Confiança en l'equip        8,50     8,52      8,69        8,59
       sanitari


       Instal·lacions           8,57     8,84      8,74        8,42


       Satisfacció general        8,33     8,52      8,64        8,48 78                            79
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84