Page 78 - Memoria 2019
P. 78

Butlletins informatius:                   de 28 de desembre. En vigor des de
                                    l'1/1/2019.
        Ʀ Butlletí normatiu: informem de dilluns a
       divendres els nostres assessors sobre les     Publitramesa electrònica
       novetats en normativa i legislació relativa al
                                Aquest canal de comunicació digital és el més
       nostre sector d'actuació. Una informació que
                                habitual per contactar de manera directa
       enviem a 11.285 comptes de correu electrònic,
                                i personalitzada amb les nostres empreses
       que prèviament havien sol·licitat aquest
                                mutualistes i els nostres assessors, i els facilita
       servei. Aquests usuaris també reben el Butlletí
                                informació que considerem del seu interès. El 2019
       d'actualitat, amb informació d'interès per a
                                hem enviat 23 correus electrònics amb novetats
       la seva activitat en l'àmbit laboral: notícies
                                legislatives, serveis nous o canvis en centres
       del sector, l'opinió d'un expert, jurisprudència,
                                assistencials.
       temes de tipus pràctic, etc.
                                Jornades i esdeveniments informatius
        Ʀ Novetats legislatives: publicació digital
       elaborada pels nostres serveis jurídics, en què  Hem organitzat 123 sessions informatives, 77 de
       es recullen les novetats principals en matèria  les quals en col·laboració amb d'altres entitats,
       de dret laboral i de Seguretat Social. El 2019  amb l'objectiu de divulgar tota la informació
       se n'han editat cinc números, que estan      relacionada amb els canvis normatius i l'activitat
       disponibles a la nostra pàgina web corporativa:  diària de les mútues col·laboradores amb la
                                Seguretat Social.
          ƨ Prestacions familiars 2019. Quanties
          actualitzades pel reial decret Llei 8/2019,  Campus en línia de formació en gestió
          de 8 de març.                administrativa

          ƨ Garantia de la igualtat de tracte i    Hem incorporat el curs "Com elaborar el certificat
          oportunitats entre dones i homes en el    d'empresa", que s'afegeix a les nou formacions que
          treball i l'ocupació (RD Llei 6/2019).    componen l'oferta informativa d'aquest campus.

          ƨ Bases i tipus de cotització a la Seguretat
          Social per al 2019 (Ordre TMS/83/2019),
          de 31 de gener.
          ƨ Tarifa de primes per a la cotització a la
          Seguretat Social per accidents de treball
          i malalties professionals. (Versió vigent des
          de l'1/01/2019).
          ƨ Mesures urgents en matèria social,
          laboral i d'ocupació. Mesures principals
          aprovades pel reial decret Llei 28/2018,                    "El servei de consultes jurídiques és un dels més ben valorats
                        pels usuaris de l'àrea privada del nostre web; totes les

                    consultes rebudes han estat resoltes en menys de 72 hores."
                              78
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83