Page 77 - Memoria 2019
P. 77

Memòria 2019      Bústia d'atenció a l'usuari             a més hi afegim títols nous, com ara: "Tarifa plana
                                per a autònoms" i "Cuidem de la salut laboral
      El 2019 hem rebut 1.349 peticions en aquesta bústia,
      que està disponible al nostre web corporatiu, i   dels treballadors autònoms" En aquests materials
      han estat derivades a les àrees corresponents    informatius procurem incloure imatges reals del
      per a poder-hi oferir una resposta adequada. A    nostre equip, per a oferir una imatge més propera
      MC MUTUAL també comptem amb una bústia        i honesta.
      de resolució de dubtes, incidències, gestió d'altes  Cartelleria digital
      d'usuaris nous, etc., que s'ubica a la zona privada
      del web, i des d'on al llarg de l'exercici es van  Les sales d'espera dels nostres centres assistencials
      gestionar 5.631 peticions, 1.285 peticions més que  principals compten amb 99 pantalles, en què
      el 2018.                       oferim informació d'interès per als nostres pacients:
                                com contactar i comunicar-se amb la nostra
      Materials informatius                entitat, promoció dels hàbits de vida saludables,

      Hem editat fullets destinats a informar els  consells pràctics i informació sobre els canvis
      treballadors/-es autònoms sobre la nova ajuda    normatius que afecten el seu àmbit d'activitat, i els
      social d'MC MUTUAL i sobre les prestacions   serveis que prestem.
      que  oferim  als treballadors/-es autònoms    Servei de consultes jurídiques en
      econòmicament dependents.
                                matèria de Seguretat Social
      En la mateixa línia, hem elaborat un material amb
      consells per a la prevenció de virus del Zika; fullets  Aquest servei és un dels més ben valorats pels
      personalitzables, destinats a les nostres empreses  usuaris de l'àrea privada del nostre web. Totes les
      associades; un programa nou d'Escola d'esquena    consultes rebudes han estat resoltes en menys de
      i un fullet nou de rehabilitació a domicili, entre  72 hores per advocats dels serveis jurídics de la
      d'altres.                      nostra entitat o per professionals del departament
                                corresponent. Durant el 2019 s'han atès un total de
      També actualitzem periòdicament el contingut     105 consultes, que s'han triplicat respecte a l'any
      de les circulars personalitzables, que estan     anterior.
      disponibles a la nostra pàgina web corporativa, i
 76                            77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82