Page 76 - Memoria 2019
P. 76

Ʀ El 2019 en la funcionalitat de les Deduccions
       teòriques de pagament delegat s'han incorporat       "Enguany hem llançat el portal
       un seguit de millores com ara l'organització       'Millora el teu absentisme', en què
       i el detall de la informació o la classificació   posem en valor tots els nostres
       millorada de l'apartat "Observacions"; i tot això
       es reflecteix en l'informe que se'n pot obtenir    coneixements sobre la gestió
       en format Excel.                          de l'absentisme laboral."

        Ʀ Cal destacar el nivell elevat d'acceptació i
       d'ús continuat de les funcions que s'han posat
       a disposició de les empreses i els assessors en
       l'àrea privada del nostre web corporatiu. A
       continuació, n'indiquem les més utilitzades:


                                     VISITES     MITJANA
         FUNCIONS AL WEB CORPORATIU
                                    TOTALS      MENSUAL


         Avisos d'assistències i altes             213.475      17.789


         Deduccions teòriques de pagament delegat        49.039       4.086


         Consulta de contingències               33.715       2.810


         Tramitació de comunicats d'accidents de
         treball amb baixa                   18.294       1.525


         Tramitació de comunicats d'accidents de
         treball sense baixa                  14.396       1.200


         Informes de sinistralitat                8.168       681


         Gestió de deduccions indegudes             2.899       242      Publitramesa electrònica a autònoms         APP MC MUTUAL

      A principis d'any vam iniciar el procés pel qual, a  L'aplicació per a mòbils s'ha actualitzat; amb ella es
      partir de la informació rebuda de la TGSS, sol·licitem  poden mantenir informats les empreses mutualistes
      autorització als autònoms adherits a la mútua per  i, principalment, els assessors laborals, de novetats
      a poder-los remetre per mitjà de correu electrònic  legislatives, convenis, cotitzacions, calendaris
      informació que els podria ser d'interès, com és  laborals, xarxa de centres, etc. Actualment hi ha
      el cas dels continguts sobre hàbits saludables,   registrats 1.230 usuaris.
      prevenció de riscos, canvis legislatius que els
      afecten, etc. Al tancament del 2019 s'han registrat
      més de 32.000 adreces de correu electrònic,
      validades pels autònoms, per a comunicar-nos-hi.

                              76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81