Page 75 - Memoria 2019
P. 75

Memòria 2019

      Relació amb el mutualista

      Canals de comunicació

      A MC MUTUAL fomentem una comunicació           Ʀ Posada en marxa de la nova pàgina d'inici
      transparent, veraç i basada en el diàleg amb tots    del nostre web corporatiu, que compta amb
      els nostres grups d'interès. Estem convençuts que és  un disseny responsiu (està optimitzat per a tot
      la millor manera de conèixer les seves expectatives   tipus de dispositius) i que incorpora les novetats
      i opinions, i poder oferir-los, a cada moment, la    següents:
      resposta més adequada a les seves necessitats.
                                     ƨ accés directe als continguts de més
                                    interès per als usuaris, com ara la secció
      Per això, proporcionem informació sobre la nostra
                                    "Actualitat", en què us recomanem les
      activitat diària, de les novetats que afecten el nostre
                                    darreres novetats publicades en els
      sector, i facilitem les gestions i tràmits que s'han de
                                    apartats de notícies, notes de premsa i
      realitzar amb nosaltres i amb l'Administració. Amb
                                    novetats legislatives, entre d'altres.
      aquesta finalitat, dissenyem i posem a disposició
      dels col·lectius amb què interactuem eines que els      ƨ accés directe als productes més nous en
      puguin ser d'utilitat.                    cada moment, com ara el Registre horari
                                    o el Calendari laboral.
      Els canals de comunicació principals que hem
      utilitzat el 2019 han estat:                 ƨ bàner de la xarxa de centres, que
                                    incorpora un mapa interactiu amb els
      Web corporatiu                        centres propis d'MC MUTUAL, segons la
                                    ubicació geogràfica de l'usuari que es
      Durant el 2019 el nostre web ha estat visitat per
      299.735 usuaris diferents, que han accedit a         connecta a la web.
      1.401.030 pàgines.                      ƨ una imatge destacada a la pàgina d'inici
                                    del nou portal de l'absentisme per poder-
      Amb l'objectiu d'oferir un servei més àgil i eficient    hi accedir directament.
      a les empreses mutualistes i els assessors laborals
      que col·laboren amb MC MUTUAL, cada any
      incorporem millores i novetats a aquest entorn
      digital. Aquestes han estat les innovacions del 2019:

        Ʀ Llançament del portal “Millora el teu
       absentisme”, un espai en què posem en
       valor tot el coneixement que posseïm i la
       nostra proposta diferencial per a la gestió de
       l'absentisme laboral. Mitjançant el portal es pot
       conèixer de primera mà el nostre sistema per a
       la millora de l'índex d'absentisme, el “Mètode
       MC-IT Consultoria”, i els productes i serveis
       exclusius que oferim a les nostres empreses
       mutualistes. A més, en aquest entorn s'inclouen
       testimonis reals d'organitzacions a les quals
       hem assessorat, com també guies, articles i
       bones pràctiques en la gestió de les absències
       laborals.
 74                            75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80