Page 74 - Memoria 2019
P. 74

Innovació en assistència sanitària

      Les nostres clíniques compten amb tecnologia    Ʀ S'ha perfeccionat l'ús de la realitat augmentada
      avançada adaptada al nivell assistencial i les     en rehabilitació per a facilitar la pràctica
      necessitats dels pacients. En alguns centres      dels exercicis, i el seu control per part de
      s'impulsen iniciatives innovadores per a afavorir    l'especialista.
      la cura millor i la recuperació més ràpida dels     Ʀ S'ha avançat en l'ús de tècniques reconstructives
      treballadors i treballadores de les empreses      microquirúrgiques i artroscòpiques, amb casos
      mutualistes.
                                  nous d'artroscòpia de maluc i de canell.

      El 2019 s'han dut a terme els projectes següents:    Ʀ S'ha fet una prova pilot amb un tractament
                                  combinat de fisioteràpia en centre assistencial
        Ʀ S'ha fet una prova pilot de telemedicina que   i domicili amb l'ús de la plataforma digital
       permet la consulta virtual entre els metges dels   Fisiovideo. Han participat en la prova 150
       centres assistencials i els especialistes, amb  pacients ambulatoris, amb resultats favorables.
       l'objectiu de millorar la qualitat de l'assistència
       i optimitzar els desplaçaments. La prova s'ha     Ʀ A Madrid i Barcelona s'ha iniciat el tractament
       iniciat en dos centres assistencials i a la clínica  amb sensors inercials portables que permeten
       Copèrnic; s'han fet 80 teleconsultes a més de    avaluar la mobilitat articular. S'han valorat
       40 pacients, amb un resultat molt positiu tant    més de 50 processos en diferents centres
       pel que fa al seguiment com a la reducció de     assistencials.
       costos. El 2020 la prova pilot s'estendrà a tots els
       nostres centres.

        Ʀ A la clínica Copèrnic s'ha començat a utilitzar
       l'aplicació ReHand, que permet la rehabilitació
       de mans i dits amb el suport d'una tauleta.
        Ʀ Ús de la impressió 3D, que ja forma part del
       dia a dia dels traumatòlegs en les cirurgies més
       complexes.

                              74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79