Page 73 - Memoria 2019
P. 73

Memòria 2019

      Transformació digital

      Pla estratègic

      Som conscients que per a continuar donant el
      millor servei als nostres mutualistes i que tinguin
      una experiència positiva amb la mútua en aquest
      món tan hiperconnectat i dinàmic, ens hem de
      focalitzar en un concepte clau: la digitalització.

      Per això, el 2018 vam llançar el nostre Pla de
      transformació digital, que inclou tres eixos prioritaris:
      facilitar la relació amb les nostres empreses
      mutualistes, assessors laborals i usuaris, transformar
      la cultura corporativa i implantar la tecnologia
      necessària. El 2019 hem continuat avançant en el
      pla amb pas ferm, amb el desenvolupament de         ƨ Disseny d'un pla de comunicació intern
      les accions següents:
                                    i extern minuciós, amb l'objectiu doble
        Ʀ Facilitar la relació amb les nostres empreses     d'afavorir la informació i la sensibilització
       mutualistes, assessors laborals i usuaris.        digital.

         ƨ Disseny i preparació per a la posada en   Ʀ Implantació de la tecnologia habilitadora
         marxa imminent de l'entorn MC digital        Implantació  completa  de  la nova
         en línia, un espai per a la tramitació        ƨ
                                    tecnologia i obtenció de la certificació
         telemàtica de gestions administratives, en
                                    de l'esquema nacional de seguretat,
         què el volant assistencial és el primer que
                                    un requeriment legal que genera les
         entrarà en funcionament.
                                    condicions necessàries per a la confiança
         ƨ Desenvolupament de l'aplicació mòbil       en l'ús dels mitjans electrònics. Per a
         APPosta per la teva salut per a difondre   això, estableix un seguit de mesures que
         hàbits saludables entre la població         garanteixen la seguretat dels sistemes,
         treballadora, una eina que ha estat       les dades, les comunicacions i els serveis
         reconeguda amb diversos premis.           electrònics, que permeten l'exercici de

         ƨ Desenvolupament d'un portal dedicat a       drets i el compliment de deures per aquests
         l'absentisme laboral, en què compartim el      mitjans.
         nostre mètode propi per a la gestió de les      ƨ L'esquema estableix la política de seguretat
         absències a la feina.                en l'ús de mitjans electrònics i està constituït
                                    per uns principis bàsics i uns requisits mínims
        Ʀ Transformació de la cultura de l'entitat
                                    que permetin una protecció adequada
         ƨ Posada en marxa d'una xarxa social        dels sistemes d'informació, dels serveis i de
         interna per a tot el personal de la mútua.      la informació.
         ƨ Valoració dels coneixements digitals
         de la plantilla i creació de la figura
         del "pioner digital". Així, s'ha constituït    "Amb el nostre pla de transformació
         un grup d'empleats i empleades amb         digital pretenem facilitar la relació
         coneixements avançats, o que estan
         interessats en l'àmbit digital, que estan   amb les nostres empreses mutualistes,
         disposats a prestar ajuda als companys en          assessors laborals i usuaris."
         matèries concretes.
 72                            73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78