Page 72 - Memoria 2019
P. 72

Assessorem en empresa saludable

      MC MUTUAL aposta clarament per fer un pas més    Una de les novetats més destacades és el
      enllà en la prevenció de riscos laborals i potenciar  llançament de l'aplicació APPosta per la teva
      un tractament integral de la salut laboral que    salut, disponible a Google Play i App Store, que
      repercuteixi en una millora de la qualitat de  ofereix consells, exercicis pràctics i reptes de salut
      vida dels treballadors i, per tant, de la societat  de temes tan variats com l'alimentació, els hàbits
      en general, seguint el model de l'Organització    posturals, la prevenció del càncer, l'estrès, la
      Mundial de la Salut.                 salut visual, l'activitat física, la seguretat viària i la
                                gestió de conflicte, entre d'altres. Durant el 2019,
      Des de la Divisió de Serveis de Prevenció,      l'aplicació ha registrat 2019 instal·lacions i s'hi han
      acompanyem les empreses que tenen com a       donat d'alta 111 empreses.
      objectiu ser més saludables, oferint assessorament i
      seguiment a l'hora d'implantar programes de salut.
      El 2019 hem assessorat 26 empreses que estan
      en camí d'obtenir el reconeixement de l'INSST
      d'Empreses Saludables.
                                        "El 2019 hem assessorat 26
      Al llarg de l'any, hem continuat ampliant els        empreses que estan en camí
      recursos que oferim a les organitzacions que          d'obtenir el reconeixement de
      desenvolupen iniciatives de promoció de salut
      entre els seus treballadors i treballadores. També       l'INSST d'empreses saludables."
      hem desenvolupat diferents accions formatives
      i assessoraments específics en empreses mutualistes
      per a fomentar l'adopció de polítiques d'Empresa
      Saludable.
                              72
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77