Page 7 - Memoria 2019
P. 7

Memòria 2019

      Entrevista a Eduardo Vidal, director general

      d'MC MUTUAL (per Helena Mora, responsable de Salut i
      Seguretat MANGO-PUNTO FA, SL)


      1. Fem una valoració de l'any: com ha estat
      aquest 2019 pel que fa als resultats?
      Aquest darrer any ha estat més bo que no
      s'esperava, encara que amb un comportament
      desigual en les diverses línies d'activitat. Respecte
      de la contingència professional, hem obtingut un
      resultat positiu de 144 milions d'euros (21,66 % sobre                 Helena Mora
      quotes), mentre que respecte de la contingència
      comuna les pèrdues han estat de 159 milions d'euros  3. Un dels vostres objectius principals és
      (–46,56 % sobre quotes) que, un cop aplicat el  promoure i divulgar la cultura preventiva per
      suplement financer, resulten en 136 milions d'euros.  a reduir la sinistralitat laboral en les empreses.
      Aquestes pèrdues les finançarem amb l'excedent    Quines accions heu dut a terme el 2019?
      de les contingències professionals, sense haver de
                                Sens dubte, una de les fites de l'any ha estat
      recórrer al segon suplement financer.
                                el llançament d'APPosta per la teva salut, una
      D'altra banda, la població protegida per MC     aplicació mòbil que hem desenvolupat després
      MUTUAL s'ha incrementat el 4,10 %, fins a arribar  de detectar la necessitat que tenen els nostres
      a 1.452.940 persones; comptem amb un total      partners de fer arribar de manera eficient
      de 168.490 empreses associades. També ha     recomanacions de salut al conjunt dels seus
      augmentat el nombre d'entitats que confien en  treballadors. En empreses en què la majoria de
      nosaltres per a protegir les seves contingències   treballadors pertanyen al col·lectiu administratiu, la
      comunes: 129.026.                  publitramesa electrònica (emailing) o la cartelleria
                                impresa poden ser els canals de comunicació
      2. Com garantiu que els treballadors i      interna de referència, però en certs sectors, com
      treballadores reben una atenció sanitària de     és el cas de la vostra empresa, MANGO, en què
      qualitat?                      es treballa de cara al públic, el telèfon intel·ligent
                                és el suport ideal. A més, a través d'una aplicació,
      Seguim un pla de qualitat sanitària que posa el
                                podem fer arribar la informació de manera molt
      focus en la seguretat del pacient, l'excel·lència en
                                més atractiva, utilitzant formats com ara l'àudio, el
      el coneixement professional i la innovació, sempre
                                vídeo o el gif animat.
      amb l'objectiu d'oferir un servei millor a la nostra
      població protegida. Per a assegurar-nos que fem
      les coses bé, passem enquestes de satisfacció
      periòdiques a les nostres empreses associades         “Per assegurar-nos que fem les
      i als nostres usuaris; són una eina bàsica per a       coses bé, passem enquestes de
      identificar àrees de millora i treballar en la direcció
      adequada per a incrementar la qualitat del nostre        satisfacció periòdiques, tant a
      servei.                           les nostres empreses associades
                                         com als nostres usuaris”. 6                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12