Page 69 - Memoria 2019
P. 69

Memòria 2019      Premis MC 28 d'Abril

      Durant aquest exercici hem convocat la XI edició
      dels Premis MC 28 d'abril, amb la finalitat de
      commemorar el Dia Mundial de Seguretat i Salut
                                   PREMIS  PREMI FOTOGRAFIA
      en el Treball i de sensibilitzar i difondre la cultura   MC 28
                                   D’ABRIL CATEGORIA ESTUDIANTS
      preventiva entre els treballadors de les empreses
                                          Participa i guanya!
      mutualistes, els treballadors autònoms adherits i els
                                    MC MUTUAL CONVOCA EL  BASES
      estudiants.                         PREMI MC 28 D’ABRIL 1. Els autors han de ser estudiants. Les dades
                                    Els guanyadors del certamen seran els au- que s’han d’emplenar són totes les que s’indi-
                                            quen en el formulari de presentació. Els par-
                                    tors de les fotografies que, segons el criteri  ticipants que siguin menors d’edat han d’ad-
                                    del jurat, es considerin les millors sobre el  juntar una autorització del pare/mare/tutor
                                    tema: Prevenció de Riscos. legal degudament signada, conforme estan
      Un certamen alineat amb un dels grans objectius       El contingut de les imatges presentades al  d’acord que es presentin al certamen i ac-
                                    certamen ha de reflectir la prevenció de ris- cepten en nom seu la clàusula de confiden-
                                            cialitat que apareix reflectida en el formulari
      de l'estratègia espanyola de seguretat i salut en el    cos, tants els aspectes de caràcter domèstic  de presentació al Premi.
                                    com laboral (amb preferència per aquests
                                    últims), i ha de posar èmfasi en aspectes  2. La tipologia dels treballs s’ha de cenyir al
      treball 2015-2020, la potenciació de la sensibilització   relacionats amb la seguretat o en actes i  format de fotografia, tal com s’indica en el
                                            punt 4. Les imatges premiades es destinaran
                                    conductes relacionats amb l’eliminació de
                                    riscos. Si fotografiar és plasmar moments i  a difondre la cultura preventiva, a través dels
                                            canals que MC MUTUAL determini.
      de les persones en matèria de prevenció de riscos      aspectes d’una cultura, volem il·lustrar mit- 3. Els autors han de presentar fotografies inèdi-
                                    jançant imatges la cultura preventiva de la
                                    societat.    tes i que no hagin estat guardonades en cap
                                            altre certamen. Es desestimaran les imatges
      laborals (objectiu 2D).                   El Premi MC 28 d’abril: Fotografia –Categoria  en què, segons el criteri del jurat, es mostrin,
                                            d’una manera destacada, entitats sanitàries
                                    Estudiants– estableix els guardons següents:
                                            alienes a la que convoca el Premi. Si hi apa-

                                            reixen menors, s’hi ha d’adjuntar l’autoritza-
                                     > Primer: càmera fotogràfica rèflex  ció del pare/mare/tutor legal degudament
      En aquesta XI edició hem registrat un increment        > Segon: càmera fotogràfica compacta signada, conforme estan d’acord que la fo-
                                            tografia es presenti al Premi. Si en la imatge
                                     > Quatre accèssits
                                            no s’identifica el menor, no caldrà aquesta
      del 41 % de participants respecte de l'exercici            autorització.
      anterior, fet el que posa de manifest la magnífica
      acceptació del certamen. Aquestes han estat les
      candidatures presentades:
        Ʀ 82 candidatures en la categoria de redacció    Ʀ 176 candidatures en la categoria de fotografia
       d'estudiants.                    de treballadors.
        Ʀ 240 candidatures en la categoria de fotografia   Ʀ 1 candidatura al reconeixement personal.
       d'estudiants,
      Reconeixement "ZERO és +"
      El reconeixement "Zero és +" és una iniciativa d'MC MUTUAL per a avalar que les nostres empreses mutualistes
      no han registrat cap accident de treball o malaltia professional amb baixa en un interval mínim de cinc anys.
      Així, durant el 2019 hem distingit 20 organitzacions de més de 50 treballadors i treballadores. 68                            69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74