Page 67 - Memoria 2019
P. 67

Memòria 2019      El 2019 hem afegit a la nostra plataforma      Promocionem la prevenció de riscos
      d'aprenentatge en línia els cursos de prevenció   laborals
      següents:
                                Des d'MC MUTUAL ens comprometem a ampliar
         Ʀ Autogestió de la PRL.            a tots els nostres grups d'interès la nostra aposta
                                per la prevenció i, alhora, contribuir a difondre
         Ʀ Primers auxilis.
                                una veritable cultura de la prevenció en tota la
         Ʀ Riscos biològics en el sector sanitari.   societat. Per això, al llarg del 2019 hem impulsat

         Ʀ Actualització del curs online per a gestors de  diverses accions amb l'objectiu de promocionar la
        col·lectius d'empreses mutualistes.       seguretat i la salut laboral.
        Seminaris tècnics                Incentiu Bonus

        66 seminaris impartits: 680 assistents.
                                L'incentiu Bonus, el sistema de reducció de les
        Jornades tècniques                cotitzacions per contingències professionals que
                                les empreses podien sol·licitar des de 2010 per a
        21 jornadas: 731 assistents.
                                aplicar mesures de prevenció i actuar contra la
        Seminaris web                  sinistralitat, ha estat suspès el 2019.

        2 seminaris web celebrats:
                                Al llarg de l'any, MC MUTUAL ha gestionat 8.168
         Ʀ Mesurar el clima preventiu amb el mètode   expedients (relatius a l'exercici 2018) presentats
        NOSACQ-50: 19 persones connectades.       per les empreses i tramitats en la seva totalitat com
                                a favorables a la Direcció General d'Ordenació de
         Ʀ Exposició a temperatures  extremes:
        prevenció i primers auxilis: 63 persones    la Seguretat Social (DGOSS).
        connectades.
                                L'import econòmic total acumulat en situació de
                                lliurat o en fase de resolució fins a l'exercici 2018
                                assoleix els 37.209.695,26 €, mentre que l'import
                                sol·licitat i derivat de la campanya 2019 ateny els
                                13.187.601 €.

              El Qüestionari Nòrdic de Clima de Seguretat Laboral (NOSACQ-50) és una
              eina per a diagnosticar el clima preventiu en l’empresa, elaborat per una  Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” a la
              xarxa d’investigadors del nord d’Europa.
        è      El qüestionari mesura la percepció, tant dels treballadors com dels
              comandaments, sobre la importància que se li concedeix a la seguretat i la  prevenció de riscos laborals
              salut en l’empresa.
              Aquest mètode ha estat provat en diverses empreses de diferents països,
              obtenint resultats que confirmen la seva fiabilitat i la seva validesa.
              A MC MUTUAL facilitem l’aplicació d’aquest mètode en les empreses
              mutualistes, posant a la seva disposició una versió en línia del qüestionari  MC MUTUAL distingeix amb els Premis MC
              NOSACQ-50 i analitzant les dades obtingudes per lliurar-los un informe
              complet, en el qual es mesura la maduresa de l’organització segons l’escala  MUTUAL “Antonio Baró a les empreses, persones i
              de cultura preventiva de Parker i Hudson (2006).
                                institucions que demostren el seu compromís amb
              Programa:
               1.  Introducció: La cultura de la seguretat i l’impacte en els resultats de  la prevenció.
               PRL.
               2.  Presentació del Mètode NOSACQ-50.
               3.  Valorar el clima preventiu amb l’ajuda d’MC MUTUAL.
                                L'origen d'aquests premis es remunta a 1993, quan
              Dirigit a:
              Tècnics i Responsables de Prevenció de Riscos Laborals, i altres  Mutual Cyclops va instaurar els "Premis Ales". Més
              professionals relacionats amb la salut laboral.
                                tard, el 2002, van canviar-ne el nom pel de Premis
              Formador:
                Francesc Martí Fernández. Llicenciat en Psicologia. Cap del Servei
               en Prevenció de Riscos Laborals per a pimes i autònoms, d’MC  Mutual Cyclops “Antonio Baró” a la Prevenció de
               MUTUAL.

               3 dies laborables abans de l’esdeveniment, MC MUTUAL us enviarà  Riscos Laborals, en memòria de qui fou president
              un correu electrònic de recordatori, juntament amb les claus d’accés al
              Webinari.
                                de l'entitat durant 14 anys (1987- 2001).
 66                            67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72