Page 66 - Memoria 2019
P. 66

Formem en prevenció
      de riscos laborals
                                A continuació detallem les formacions que hem
      Les organitzacions són cada vegada més        impartit el 2019:
      conscients de la importància de crear patrons
      de conducta segura entre els treballadors i les     Formació presencial
      treballadores per a afavorir la seguretat, la salut i el  30 sessions de sensibilització en matèria de
      benestar en els espais de treball, més enllà del fet   PRL: 285 assistents.
      que sigui un requeriment legal. Des d'MC MUTUAL
      acompanyem les nostres empreses associades        Tallers de sensibilització presencial
      en la consecució d'aquesta fita, tot oferint-los  274 tallers d'escola d'esquena: 3.471 assistents.
      formació ajustada a cada perfil d'empleat, segons    199 tallers de seguretat viària: 2.489 assistents.
      el sector d'activitat, el lloc de treball que exerceix
      i les responsabilitats que assumeix en matèria      20 tallers d'alimentació saludable: 311
      preventiva.                       assistents.
                                  17 tallers de gestió de l'estrès: 402 assistents.
      A partir de l'anàlisi de les necessitats dels nostres
      mutualistes, any rere any ampliem la nostra       Formació en línia
      oferta formativa. La mitjana de satisfacció de les    8.542 matrícules formalitzades (43 % més
      formacions que hem impartit enguany ha estat de     respecte del 2018).
      9 sobre 10.


      Campus MC MUTUAL                   L'oferta formativa del campus MC MUTUAL de PRL
                                es pot consultar al catàleg d'activitats educatives.
      El 2019 hem incorporat funcionalitats noves al web
                                També és possible accedir als Itineraris formatius
      públic del campus MC MUTUAL, i n'hem millorat la
                                de PRL i seleccionar les activitats formatives segons
      interfície i l'experiència de navegabilitat.
                                el sector d'activitat de l'empresa o el lloc de treball.
                              66
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71