Page 65 - Memoria 2019
P. 65

Memòria 2019      Assessorem en prevenció de riscos
      laborals
                                Gràcies  a  aquestes  intervencions, l'índex
      El 2019 hem dut a terme 6.611 actuacions       d'incidència global en aquestes empreses s'ha
      d'assessorament a empreses, que representa un    reduït el 43,8 %, que representa evitar 433 accidents
      increment del 9,3 % respecte de l'exercici anterior.  de treball amb baixa i assolir un estalvi de 9.458
      El grau de satisfacció dels nostres mutualistes en  jornades de treball perdudes a l'any.
      relació amb aquests serveis s'ha mantingut en nivells
      molt alts, amb una valoració de 8,4 sobre 10.    Una altra de les actuacions que emprenem en
                                benefici de les nostres empreses associades
      D'entre les accions desenvolupades, cal destacar   amb sinistralitat alta és l'"Assessorament INFO",
      el Pla d'acció per a empreses amb especial     l'elaboració d'un document  informatiu en
      sinistralitat (PAEES), en què enguany han participat  què s'inclouen els indicadors de sinistralitat i la
      134 empreses mutualistes de tots els sectors,    comparativa amb la mitjana del sector, així com
      fonamentalment pimes. La nostra assessoria      l'informe de sinistralitat de l'exercici corresponent
      consisteix a analitzar-ne el sistema de gestió, els  i una relació d'aquells productes i serveis en
      accidents de treball i malalties professionals que  activitats preventives d'MC MUTUAL que puguin ser
      han patit i, finalment, lliurar informació sobre les  més útils per a cada cas. El 2019 s'han beneficiat
      mesures correctores que s'hi poden implantar, que  d'aquest servei 323 empreses.
      inclou recomanacions de dur a terme campanyes
      específiques i activitats de formació.
                               "El 2019 hem dut a terme 6.611 actuacions

                           d'assessorament a empreses, que representa un

                          increment del 9,3 % respecte de l'exercici anterior"
 64                            65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70