Page 64 - Memoria 2019
P. 64

Prevenció de riscos laborals      A MC MUTUAL estem compromesos fermament      resulta patent amb l'obtenció i renovació
      amb la millora de les condicions de seguretat i salut  ininterrompudes, des del 2006, de la certificació
      en el treball, atès que estem convençuts que és la  del sistema de gestió de la qualitat.
      manera més eficaç de reduir la sinistralitat laboral.

      Per això assessorem les nostres empreses
      mutualistes i treballadors autònoms, amb l'objectiu
      de facilitar-los la gestió de la prevenció en les seves
      organitzacions i promocionar la salut en el treball,
      amb càrrec a quotes, per a millorar les condicions
      laborals, garantir la integració de la prevenció de
      riscos laborals (PRL) i reduir la sinistralitat.

      El 2018 es va publicar el Reial decret 860/2018,
      pel qual es regulen les activitats preventives que
      exerceixen les mútues col·laboradores amb la
      Seguretat Social (MCSS), que va reforçar encara
      més el convenciment i el compromís de la nostra
      entitat amb la PRL.


      El nostre pla d'actuació està alineat així mateix
      amb l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en
      el Treball 2015-2020.


      A la nostra Memòria d'activitats preventives 2019,
      accessible des de la nostra pàgina web, hi ha
      informació més detallada de totes les accions
      que hem dut a terme durant aquest exercici. A
      continuació reportem una síntesi de les actuacions
      que hem desenvolupat.      Qualitat de les activitats preventives

      El 2019 hem fet l'auditoria externa de seguiment
      de la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat
      (SGC) de les activitats preventives d'MC MUTUAL,         "Hem superat, sense cap no-
      que observa el compliment dels estàndards de
      qualitat establerts en la norma internacional UNE-     conformitat, l'auditoria externa de
      EN ISO 9001: 2015, i hem superat tot el procés sense   seguiment del sistema de gestió de
      cap no-conformitat. Malgrat ser una auditoria         qualitat efectuada per AENOR"
      de seguiment, el desenvolupament ha estat
      molt exhaustiu i ha estat conduït per l'entitat
      certificadora AENOR.

      El compromís de la nostra entitat amb la qualitat
      de les activitats preventives i la millora continuada
                              64
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69