Page 63 - Memoria 2019
P. 63

Memòria 2019      Prestacions especials                Gestió de l'absentisme

      La Comissió de Prestacions Especials resol la    Com a mútua col·laboradora amb la Seguretat
      concessió d'ajudes econòmiques destinades      Social, som molt conscients que l'absentisme
      a millorar la qualitat de vida dels treballadors i  laboral causa té una repercussió greu, econòmica,
      treballadores que han patit un accident de treball  laboral i social, en les entitats, en els treballadors i
      o una malaltia professional i es troben en situacions  treballadores, i en el sistema de protecció social.
      de necessitat especial com a conseqüència      Per això comptem amb un equip de professionals
      d'això. La Comissió també gestiona ajudes per    dedicats exclusivament a assessorar les empreses
      als familiars d'aquests treballadors que passen  mutualistes en la gestió de l'absentisme per
      situacions concretes de necessitat econòmica     incapacitat temporal.
      objectivada.
                                Durant el 2019 hem continuat treballant per a ajudar
      El 2019, les prestacions especials que hem concedit  a gestionar l'absentisme en les organitzacions
      s'han incrementat el 18,7 % respecte de l'exercici  de les nostres empreses associades. En l'apartat
      anterior, i hi hem destinat un import superior, que  "Gestió de l'absentisme" del nostre web hi ha les
      ha passat d'1,25 a 1,48 milions d'euros.       eines i els recursos que posem a disposició de les
                                nostres empreses mutualistes.
      En aquest sentit, han augmentat els imports per a
      l'ajuda a domicili, l'ajuda per a l'atenció residencial  El nostre model de gestió de l'absentisme es
      de caràcter sociosanitari, les ajudes tècniques   caracteritza per ser innovador, diferenciat i
      no reglades, les pròtesis especials i les despeses  dinàmic, i en el seu desenvolupament hi participen
      extraordinàries per defunció.            professionals mèdics i d'infermeria. Utilitzem una
                                metodologia que cerca millorar la competitivitat,
      Enguany s'han concedit 304 sol·licituds i 371 ajudes,  optimitzar costos i facilitar el control i l'agilitat de la
      que han crescut el 12,18 % i el 9,12 % respecte del  gestió de les baixes.
      2018.
                                Durant el 2019 hem elaborat 814 informes i 94
                                actuacions en empreses, que implica que hem
                                prestat servei a 278 organitzacions, que sumen un
                                total de 344.000 treballadors i treballadores.
                                      "Comptem amb un equip de

                                  professionals dedicats exclusivament
                                 a assessorar les empreses mutualistes
                                       en la gestió de l'absentisme

                                        per incapacitat temporal." 62                            63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68