Page 61 - Memoria 2019
P. 61

Memòria 2019      Activitat social

      Per a qualsevol persona, una afectació de la     Perseguim una intervenció integral, adreçada al
      salut, ja sigui per malaltia o per accident en    suport del treballador i la seva família, utilitzant les
      l'àmbit laboral, provoca una alteració en tots els  prestacions més adequades en cada situació, ja
      aspectes de la seva vida. És un moment delicat en  siguin d'actuació professional o econòmica.
      què l'atenció sanitària adquireix una importància
      cabdal. Per això, a MC MUTUAL som especialment    El 2019 hem atès 4.044 casos nous, un 10 % més que
      sensibles a donar una resposta adequada a la     el 2018. Considerant els diferents tipus de demanda
      realitat sanitària i social de les persones.     que hem atès, han estat 433 els casos a iniciativa
                                dels nostres centres, que s'han incrementat el 26%
      Amb la nostra actuació en l'àmbit del treball    respecte del 2018 (de 343 a 433). Els casos que
      social en salut volem intervenir sobre els factors  hem atès provinents de l'atenció hospitalària han
      psicosocials que incideixen en el procés de     estat 307. La resta de casos prové de baixes per
      restabliment i recuperació de l'autonomia dels  contingències professionals segons diagnòstic
      treballadors que han patit un accident laboral o   mèdic preestablert (susceptibles de risc social);
      una malaltia relacionada amb aquest entorn a fi   resolucions d'invalidesa de l'INSS: lesionats amb
      de promoure'n la reintegració social i laboral o, si  seqüeles permanents reconegudes en graus (total,
      escau, la millora de l'autonomia.          absoluta i gran invalidesa) i defuncions.
      Ràtio d'intervencions de treball social per cas


                                    Ràtio 2019
       Primera visita   Successiva      Total                    2018
                                  d'intervencions/cas

         4.044       9.616      13.660        3,38          3,28

 60                            61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66