Page 60 - Memoria 2019
P. 60

Recerca                       de més interès estratègic. A més, els nostres
                                professionals han participat en 4 tallers i cursos
      El Pla estratègic defineix com a valor el propòsit
      decidit d'MC MUTUAL de continuar desenvolupant    monogràfics i en la publicació de 5 estudis en
      una cultura innovadora i propera a les persones,   revistes d'interès, així com en l'organització de 3
                                esdeveniments científics. Una tasca que ha estat
      orientada al client i els resultats. El Pla de qualitat  reconeguda, un any més, amb la concessió de 3
      sanitària imprimeix aquesta missió en l'esfera   premis i mencions especials.
      sanitària, assistencial i avaluadora, amb el reforç
      de la gestió del coneixement en l'àmbit sanitari
      i del talent i potencial de les persones. Tot això
      és essencial per al desenvolupament òptim de
      la nostra actuació com a organització i com a
      professionals sanitaris.

      A aquesta aposta per la innovació s'afegeix
      la necessitat de situar-se a l'avantguarda dels
      avenços, entre els quals destaquen els inherents al
      desenvolupament científic i professional. Tot això
      ens posa en una situació òptima per a afrontar la
      missió de tenir cura de la salut de les persones de
      manera responsable.

      En aquest sentit, comptem amb un Comitè
      científic sanitari. A més, MC MUTUAL ja és un
      membre actiu de fòrums com la Societat
      Espanyola de Traumatologia Laboral (SETLA),
      la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial
      (SECA) o l'Associació Espanyola d'Infermeria en
      Traumatologia i Ortopèdia (AEETO).


      Amb la nostra Memòria científica facilitem l'accés
      a aquest esforç de recerca a tots els professionals
      de la mútua. Endinsar-se en el coneixement ens fa
      ser cada vegada millors professionals i ens ajuda a
      madurar en el nostre quefer professional.      "118 professionals sanitaris, gestors, tècnics de
      recursos humans i organització d'MC MUTUAL han    Acreditacions i certificacions
      participat en activitats científiques durant el 2019." sanitàries


                                En tota la infraestructura sanitària de la mútua
      Un any més, les nostres xifres de participació    està implantat i actualitzat el sistema UNE 179003
      continuen augmentant. 118 professionals han   de gestió de riscos per a la seguretat del pacient.
      participat en activitats científiques, han estat  A més, les clíniques de Barcelona disposen del
      convidats a presidir, moderar o exposar la      sistema ISO 9001 i del model d'acreditació del
      seva experiència en diferents taules de cursos    Departament de Salut.
      i congressos i han presentat 26 comunicacions
      orals i 23 en format pòster, que han incrementat
      la visibilitat del nostre treball científic en els fòrums

                              60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65