Page 59 - Memoria 2019
P. 59

Memòria 2019

       BA 4 – INNOVACIÓ EN QUALITAT SANITÀRIA

       Innovar en qualitat de recerca i desenvolupament orientats a la millora de la qualitat sanitària de les
       mútues


       INDICADORS                      2018      2019     Estàndard

       Nombre d'assistents a esdeveniments
       científics                      112       118      Δ 15 %


       Nombre de publicacions en revistes
       indexades                       11        5        -


       BA 5 – CULTURA, METODOLOGIA I ALIANCES


       Mesurar la cultura de la qualitat, reforçar les estructures de qualitat i establir aliances amb els proveïdors

       INDICADORS                      2018      2019     Estàndard


       Puntuació de la valoració global de
       l'enquesta de cultura                 8,6       8,4       >8


       Nombre de no-conformitats en les
       certificacions i les acreditacions           0        0        0

      L'eix de les actuacions en matèria de qualitat sanitària és possiblement la millora continuada. S'explicita amb
      la potenciació de la cultura professional i el manteniment de les acreditacions i certificacions.

        Ʀ Els professionals sanitaris i els gestors situen la cultura en matèria de qualitat i seguretat en un notable alt
       durant els darrers anys.

      En les acreditacions i certificacions es mesura el resultat del procés amb l'absència d'incidències greus
      considerades no-conformitats.

 58                            59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64