Page 58 - Memoria 2019
P. 58

BA 2 – ADEQUACIÓ CLÍNICA


       Resultats orientats a la prestació d'una atenció (assistencial i avaluadora) adequada i eficient en cada
       moment i per a cada pacient.
       INDICADORS                  2018        2019      Estàndard


       Qualitat de les auditories d'història
       clínica                    8,3/10      8,3/10        >8

                             Copèrnic:     Copèrnic:      Copèrnic:
       Temps d'espera per a la intervenció      7 dies      8 dies       7 dies
       quirúrgica                  Londres:     Londres:      Londres:
                              9 dies      9 dies       8 dies

       Durada mitjana de la IT (lumbàlgia)     10 dies      10 dies      10 dies

       Grau de satisfacció dels pacients
       atesos en centres propis (mitjana        8,7        8,5         >8
       de serveis)

      Els èxits estan orientats a la millora de l'actuació   Ʀ Els temps d'espera per a una intervenció
      professional i l'experiència dels nostres pacients.   quirúrgica en les nostres clíniques és igual a
      Alguns resultats destacables són:            l'estàndard marcat per la institució.

        Ʀ La qualitat dels registres en la història clínica   Ʀ Els pacients tractats en qualssevol contingències
       mostra resultats notables.              puntuen la satisfacció general amb un notable
                                  alt.

       BA 3 – EXCEL·LÈNCIA EN EL CONEIXEMENT PROFESSIONAL

       Mesurar l'excel·lència professional, tot fent visible el nivell de coneixement dels nostres professionals
       sanitaris i desenvolupant un pla de formació continuada d'acord amb les necessitats detectades.


               INDICADORS              2018      2019     Estàndard


       Percentatge de professionals formats en la
       norma UNE 179003, de gestió de risc per a la      87 %      81 %      > 80 %
       seguretat del pacient

       Percentatge de professionals formats en
       el sistema de notificació d'esdeveniments       90 %      92 %      > 80 %
       adversos


      La formació en qualitat i seguretat del pacient     la formació en la norma UNE 179003 de gestió
      està inclosa en el pla de formació continuada de    de risc per a la seguretat del pacient.
      la institució. En destaca una àmplia participació    Ʀ El 92 % dels professionals sanitaris assisteixen a
      dels professionals sanitaris:
                                  la formació en el sistema per a la notificació
        Ʀ El 81 % dels professionals sanitaris participen en  d'esdeveniments adversos relacionats amb la
                                  seguretat del pacient.

                              58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63