Page 57 - Memoria 2019
P. 57

Memòria 2019      Indicadors
                                millorar la qualitat tenen un impacte en les
      La qualitat sanitària de les nostres actuacions   activitats sanitàries quotidianes.
      s'avalua de  manera  continuada.  Aquesta
                                A continuació, es revisen els instruments específics
      avaluació de les actuacions planificades per a
                                que utilitzem per a avaluar el seguiment de la
      la millora de la qualitat sanitària a MC MUTUAL
                                qualitat sanitària.
      es fa a partir de la revisió de: (a) indicadors
      clau, l'opinió dels pacients i tenint en compte la  a) Indicadors clau de qualitat sanitària 2017-2019
      seva experiència en la mútua (vegeu l'apartat:    Agrupem els indicadors en els cinc grans blocs
      "Enquestes de satisfacció"), i (b) demanant als   definits en el nostre de Pla de qualitat sanitària.
      professionals sanitaris si les actuacions que fem per

       BA 1 - SEGURETAT DEL PACIENT

       El monitoratge del sistema de gestió per a la seguretat dels pacients està integrat en el marc de la
       norma UNE 179003, mitjançant l'anàlisi del quadre de comandament de seguretat.


       INDICADORS                 2018       2019        Estàndard


       Infecció postquirúrgica          0,26 %      0,26 %         1 %

       Índex de complicacions          0,16 %      0,16 %         1 %
       anestèsiques


       Grau d'aplicació del llistat de      94 %       94 %         100 %
       verificació a la cirurgia segura


       Nombre de notificacions
       realitzades a la plataforma         67        61         Δ 10 %
       Sistema de Notificació
       d'Esdeveniments Adversos
      Assoliments dels programes de seguretat del
      pacient implantats a MC MUTUAL:

         Ʀ La infecció postquirúrgica i les complicacions
        anestèsiques han mostrat valors molt baixos
        i inferiors a l'estàndard marcat per les
        societats científiques.

         Ʀ S'estén l'ús del llistat de verificació a quiròfan
        en la majoria d'intervencions realitzades a la
        mútua.
         Ʀ Es consolida el sistema de notificació
        d'esdeveniments adversos com a instrument
        de millora de la seguretat del pacient per a
        l'activitat ambulatòria i hospitalària.


 56                            57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62