Page 56 - Memoria 2019
P. 56

Així doncs, els professionals dels tres grups
      considerats coincideixen a valorar positivament
      el respecte amb què es tracta els pacients.
      Les enquestes d'antena també reflecteixen
      aspectes que es considera que evolucionen
      favorablement, des de la perspectiva professional.
      En són exemples:


         Ʀ La prevenció d'infeccions relacionades amb
        l'atenció sanitària.

         Ʀ El lliurament de l'informe clínic al pacient.
         Ʀ La formació en qualitat i seguretat del
        pacient.

         Ʀ La comunicació dels professionals de centres
        assistencials i clíniques de la mútua.
         Ʀ La presència de professionals que són
        referents en matèria de seguretat del
        pacient.      Dades de la qualitat

      Balanç del Pla de qualitat sanitària 2017-2019

      Cada tres anys adaptem el Pla de qualitat sanitària  La formació en qualitat sanitària és coherent entre
      a les necessitats de l'organització; hi definim  els professionals sanitaris i s'amplia als professionals
      els instruments, els objectius i les actuacions a  administratius.
      emprendre durant el període de validesa, sota la
      política general d'MC MUTUAL.            Tots aquests aspectes permeten que el procés
                                de planificació que s'inicia pugui ser intern i amb
      Els plans 2014-2016 i 2017-2019 han permès de    un alt volum d'informació de la realitat sanitària
      consolidar la qualitat sanitària en l'organització.  interna i externa.
      Així ho reflecteixen la bona percepció general
      dels pacients i l'anàlisi de les seves experiències en  Durant el 2019 s'ha estat treballant en el nou Pla
      grups focals. També ho constaten els instruments de  de qualitat 2020-2022. La metodologia de treball
      mesura i la percepció directiva i dels professionals  ha estat dissenyada pels responsables interns de
      sanitaris (estudis de cultura i antena).       qualitat sanitària, amb la col·laboració d'experts
                                externs i interns, l'opinió dels professionals sanitaris
      En els darrers exercicis s'ha incrementat l'assistència  i administratius de la mútua, l'opinió de pacients
      a congressos i jornades professionals i han     i la revisió de diverses versions per part dels
      augmentat també les publicacions científiques, i  responsables tècnics i de gestió de l'organització.
      se n'ha compartit el contingut amb el conjunt de   Es pot consultar el Pla de qualitat sanitària 20-22 en
      professionals de l'organització.           els seus documents específics.

      D'altra banda, els sistemes de certificació i
      acreditació són coneguts en l'organització
      i s'articulen amb els procediments generals
      d'auditoria interna.
                              56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61