Page 55 - Memoria 2019
P. 55

Memòria 2019       Us van facilitar informació sobre els      Heu tingut cap complicació durant
       possibles riscos de l'anestèsia?         l'ingrés?


         100                       100
                         Molt bé                    Sí
                         Normal                     No
                         Malament
         80                       80
            61,43 %   62,48 %              93,50 %   93,66 %
         60                       60


         40                       40


         20  33,76 %   32,80 %            20

            4,81 %    4,72 %               6,50 %    6,34 %
          0                        0
            Total 2018  Total 2019             Total 2018  Total 2019

      En l'atenció ambulatòria destaquen aspectes relacionats amb la dedicació i el temps de les visites.
      Els pacients valoren amb un 8,5 sobre 10 el temps de dedicació del professional sanitari. Així mateix, valoren
      amb un 8,3 sobre 10 el temps d'espera abans d'accedir a la consulta assistencial.

      Professionals sanitaris               Les opinions dels professionals s'analitzen també
                                agrupades en relació amb les grans dimensions
      a) Enquestes d'antena de qualitat i cultura
                                que defineixen la qualitat sanitària (continuïtat,
      Els estudis de "Cultura i antena de qualitat" mesuren  accessibilitat, equitat, respecte al pacient,
      l'opinió dels professionals sanitaris sobre els diferents  satisfacció del pacient, adequació clínica,
      aspectes que desenvolupen el pla de qualitat  competència cientificotècnica i seguretat clínica.
      sanitària vigent i la seva cultura de seguretat  Aquest punt de vista divers permet una visió
      clínica. Es tracta de qüestionaris semiestructurats  panoràmica de la realitat.
      que repassen actituds, aptituds i aspectes concrets
      del pla. L'estudi de cultura abasta tota la població  Dimensions de la       Puntuació
      sanitària de la mútua, mentre que l'estudi d'antena  qualitat sanitària
      se centra en tres mostres de professionals sanitaris:
      els referents de qualitat sanitària dels centres,  Continuïtat de l'atenció    8,2
      professionals dels centres perifèrics, i professionals  Accessibilitat         8,1
      dels grans centres de la mútua. Comptar amb
      diferents punts de vista ens permet tenir una visió  Equitat              7,9
      panoràmica de la realitat.
                                 Respecte del pacient       8,6
      El 2019 s'ha dut a terme l'enquesta d'"Antena de
      qualitat", que mostra els resultats de l'opinió de tres  Satisfacció del pacient    8,1
      grups de professionals d'MC MUTUAL: els referents   Adequació a les guies       8,0
      de qualitat sanitària i dos grups de professionals
      sanitaris seleccionats a l'atzar (de centres petits i  Competència           7,7
      de centres grans), en relació amb 25 aspectes     cientificotècnica
      fonamentals de la qualitat en l'organització.     Seguretat clínica         8,3
      Aquests aspectes estan relacionats amb les línies
      d'actuació del Pla de qualitat sanitària.       TOTAL               8,1
 54                            55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60