Page 54 - Memoria 2019
P. 54

Protagonistes de la qualitat
      Pacients

      a) Experiència del pacient              b) Opinió dels pacients

      L'experiència del pacient es revisa d'acord amb
                                Les enquestes de satisfacció passades als nostres
      una metodologia qualitativa que permet la
                                pacients permeten de fer aflorar aspectes
      interacció i la compartició de relats de diferents
                                específics de la qualitat assistencial d'àmbit tant
      persones que estan en diverses fases clíniques
                                ambulatori com hospitalari:
      i assistencials de les seves malalties. Es defineix
      com a experiència del pacient la informació que   En l'atenció hospitalària destaquen aspectes clau
      un pacient (o, si escau, un familiar o propparent)  de la seguretat clínica:
      facilita pel que fa a què li ha succeït en el curs de
      la recepció d'assistència sanitària o pel fet d'estar    Ʀ Informació sobre els riscos de l'anestèsia: Us
      en contacte amb la nostra institució, ja sigui de     van facilitar informació sobre els possibles
      manera puntual o continuada.                riscos de l'anestèsia?

      A MC MUTUAL organitzem reunions amb grups
      sistemàtics de pacients amb l'objectiu de recollir   Ʀ Més del 90 % dels pacients opinen que se'ls va
                                   informar dels possibles riscos de l'anestèsia. A
      impressions de l'experiència amb la mútua sobre      l'entorn del 5 % diuen que aquest aspecte és
      àmbits concrets i plantejar propostes de millora. El    millorable.
      2017 es va organitzar un primer grup a Barcelona,
      amb pacients que havien estat ingressats en les
      nostres clíniques, i el 2018 es va reunir un segon grup   Ʀ Complicacions: Heu tingut cap
      de pacients de tractament ambulatori. Enguany       complicació durant l'ingrés?
      hem fet una sessió nova, també centrada en
      pacients ambulatoris, que ha tingut lloc a Sevilla.    Més del 93 % dels pacients opinen que
                                   no són conscients d'haver tingut cap
      A la següent taula s'hi reflecteixen els aspectes  complicació durant l'ingrés hospitalari a les
      més destacats.                       clíniques d'MC.

        Punts forts                     Aspectes de millora                              Informació sobre el funcionament de les
        Tracte dels professionals
                                      mútues

        Competències dels professionals         Flexibilització de la cita amb
        sanitaris                        l'especialista        Coordinació dels serveis            Informació sobre els canvis de
        administratius amb les empreses              tractament                              54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59