Page 53 - Memoria 2019
P. 53

Memòria 2019      Intervencions quirúrgiques (CP i CC)
      proveïdors externs                               Nre.
                                 Proveïdor     d'intervencions  %
      Els pacients atesos enguany han requerit 6.190               quirúrgiques
      intervencions, que representa 53,1 intervencions
      per cada mil treballadors atesos, i 5 intervencions  Clíniques
      per cada mil treballadors protegits. Pel que fa al   Barcelona       3.026     48,9
      lloc, el 60 % d'intervencions s'han dut a terme en els
      centres propis de Barcelona i Madrid, i el 10 % en   Clínica Madrid     647     10,4
      centres intermutuals o de “+compromís, aliança
      de mútues”. La resta tenen lloc en centres privats   Centre
      concertats.                      Assistencial      34       -
                                 MC


                                 Intermutuals      650     10,5
         Comerç
                      Clíniques
                     Barcelona        Corporació       29       -


         Intermutuals                   Centres        1.804     29,1
                C. de Madrid            concertats


     Corporació                       TOTAL         6.190    100 %
            Centres
           MC MUTUAL 52                            53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58