Page 50 - Memoria 2019
P. 50

Les comissions clíniques dels centres hospitalaris     Ʀ Comissió de Reanimació Cardiopulmonar
      són un instrument essencial de garantia de la        Ʀ Comissió de Dolor
      qualitat clínica practicada per professionals amb
      una elevada qualificació.                  Ʀ Comissió de Seguretat del Pacient
                                    Ʀ Comissió d'Històries Clíniques i Documentació
      La Direcció Mèdica i la d'Infermeria col·laboren en
      les comissions següents:                  Ʀ Comissió d'Hemoteràpia
                                    Ʀ Comissió de Quiròfan
         Ʀ Comissió de Farmàcia Hospitalària
                                En el quadre de comandament integrat s'ofereixen
         Ʀ Comissió d'Infeccions            els indicadors clau en matèria de qualitat sanitària
         Ʀ Comissió de Mortalitat            utilitzats en la clínica.

         Ʀ Comissió de Protocols d'Infermeria







      Els indicadors mostren un grau d'estabilitat elevat, amb una ocupació del 60 %, una mica més de 12
      intervencions practicades al dia, i una estada mitjana de 5 dies. Tant la ràtio de segones/primeres visites com
      els índexs d'infeccions i de reingressos mostren valors de qualitat funcional rellevants i permanents en el temps.






       Indicador           2017       2018        2019      Objectiu






       Índex d'ocupació        60 %       61,2 %      61,9 %      59,5 %




       Intervencions diàries     11,55       12,7       12,1       12,3




       Estada mitjana          5         4,8        4,8        5,1




       Índex de successives/      1,3        1,4        1,6        1,4
       primeres




       Índex d'infeccions       0,21 %      0,26 %      0,26 %      0,35 %




       Reingressos per        0,52 %      0,56 %      0,81 %       1 %
       agreujament




                              50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55