Page 5 - Memoria 2019
P. 5

Memòria 2019      Respecte del nostre projecte de transformació    d'òrgans com el Comitè d'Ètica, el Comitè
      digital, amb què perseguim relacionar-nos amb    de Prevenció de Riscos Penals i el Comitè de
      els nostres mutualistes d'una manera més còmoda,   Compliment Normatiu.
      fàcil i propera, enguany hem implantat tota la
      infraestructura tècnica necessària per a posar    I tot això, des d'un escenari complex; per tots és
      en marxa projectes com ara el llançament d'MC    sabut que el sector de les mútues no passa pel millor
      digital, un entorn nou en línia per a fer tràmits de  moment. L'augment clar de l'absentisme, derivat
      manera telemàtica.                  de la incapacitat temporal per contingències
                                comunes, ens situa en un escenari complicat per al
      En l'àrea de la prevenció de riscos laborals, hem  finançament. A això s'afegeix la incertesa de saber
      continuat promocionant les bones pràctiques     quan es redactarà el tan anhelat reglament que
      preventives amb certàmens com els Premis MC     desenvolupi la Llei de mútues, que hauria d'haver
      MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos    vist la llum el 2015, segons estableix la mateixa llei.
      Laborals, que enguany han celebrat la XVIII edició,
      o els Premis MC 28 d'abril, amb què ens adrecem   Un context que no és obstacle per a seguir
      als treballadors/-es de les nostres empreses   endavant i continuar oferint el millor de nosaltres
      associades i els/les estudiants, amb la intenció   mateixos. Aquesta és, sens dubte, l'actitud d'MC
      de fomentar l'adquisició d'actituds preventives.   MUTUAL. En aquest sentit, vull agrair l'esforç i
      A més, hem celebrat la bona acollida que ha     la dedicació absoluta de tots els empleats i
      tingut el llançament d'APPosta per la teva salut,  empleades de la nostra organització, el nostre pilar
      una aplicació mòbil amb què cerquem fomentar     principal; un gran equip que enguany ha perdut
      l'adquisició d'hàbits saludables entre la població  en Miquel Valls, que va presidir la mútua durant 13
      treballadora de manera fàcil.            anys i que ens ha deixat un gran llegat: haver sabut
                                vetllar pels interessos d'aquesta entitat mitjançant
      Un altre aspecte destacat de l'any ha estat el    l'establiment de relacions de qualitat amb els
      naixement de “+compromís, aliança de mútues”,    nostres grups d'interès i d'un clima d'empatia i
      l'acord que hem signat amb Asepeyo i Fraternidad-  confiança que ha propiciat el diàleg constant en
      Muprespa per compartir recursos, principalment    benefici de tots.
      centres assistencials, per a oferir un servei de més
      proximitat i garantir l'eficiència màxima en gestió.  Per descomptat, no podria acomiadar-me sense
                                donar-los les gràcies també a vostès, benvolgudes
      Perquè, per damunt de tot, som una entitat      empreses i autònoms, per la confiança que
      compromesa amb una gestió responsable,        dipositen en nosaltres, que esperem continuar
      transparent i honesta. Per això som signants dels  mereixent.
      Deu Principis del Pacte Mundial de les Nacions
      Unides i disposem d'eines com un codi ètic, que
      compartim amb tots els nostres grups d'interès, i       “Assumim el repte de crear propostes
        de valor per a les nostres empreses

          associades i autònoms adherits
         sobre la base de dues palanques

         clau: la innovació tecnològica i el                        Enric Reyna
      desenvolupament del potencial de les                     President d'MC MUTUAL

        persones de la nostra organització”. 4                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10