Page 49 - Memoria 2019
P. 49

Memòria 2019      Activitat sanitària hospitalària           La clínica és dins de l'Hospital Universitari del
      Cartera de serveis                  Sagrat Cor de Barcelona i disposa de serveis
                                d'hospitalització, cirurgia i cirurgia major sense
      Les nostres clíniques compten amb 77 llits      ingrés.
      hospitalaris i 11 boxs de cirurgia major ambulatòria.
                                Les especialitats amb què compta la clínica són:
      CLÍNICA MC MUTUAL COPÈRNIC              dermatologia; psicologia; cirurgia reparadora i
                                constructiva; anestesiologia; reanimació i clínica
      Disposa d'una superfície de 4.662m2 distribuïts en  de dolor; diagnòstic per la imatge; cirurgia
      9 plantes i està dotada dels recursos humans i    ortopèdica i traumatològica; cirurgia toràcica;
      tècnics necessaris per a un tractament integral de  cirurgia general; unitat de cures intensives;
      l'accident de treball.                medicina interna; medicina física i rehabilitadora;
                                neurologia i neurofisiologia.
      Compta amb serveis d'hospitalització, cirurgia,
      rehabilitació i urgències de 24 hores.        Anualment es duen a terme actuacions de millora
                                relacionades amb les instal·lacions, el mobiliari,
      Les especialitats amb què compta la clínica
      són: traumatologia i ortopèdia; cirurgia general,  l'alimentació i d'altres àmbits, destinades totes a
      reparadora i constructiva; medicina física i     atènyer un major confort per als pacients.
      rehabilitació; neurologia i neurofisiologia; clínica  Durant el 2019 hi ha hagut 3.129 ingressos, amb
      del dolor; servei d'anestesiologia; medicina interna;  una estada mitjana de 4,86 dies per pacient; i
      radiologia; farmàcia hospitalària; hematologia;   s'han practicat 3.014 intervencions quirúrgiques
      reumatologia;  urologia; cirurgia  vascular;   (596 d'elles per cirurgia major ambulatòria CMA).
      psiquiatria i psicologia clínica; cardiologia i aparell  Pel que fa a les consultes externes, s'han fet
      digestiu.                      27.177 visites, 5.346 urgències i 29.424 sessions de

                                rehabilitació.
      CLÍNICA MC MUTUAL LONDRES
                                La taula següent mostra l'evolució interanual dels
      Compta amb una superfície de 2.000m2 repartits
      en dues àrees, una dedicada a l'assistència     indicadors assistencials hospitalaris principals, amb
      ambulatòria i una altra a l'hospitalària.      un grau elevat d'estabilitat els tres darrers anys.

       Activitat hospitalària             2017        2018        2019


       Ingressos                   2.760        3.098       3.129


       Estada mitjana (dies)             5,03        4,79        4,86

       Intervencions quirúrgiques          2.817        3.106       3.014


       Intervencions CMA               634        677        596

       Urgències ateses               5.770        5.664       5.346


       Visites a consultes externes         24.256       26.759       27.177

       Sessions de rehabilitació           28.614       30.152       29.424 48                            49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54