Page 48 - Memoria 2019
P. 48

Activitat rehabilitadora ambulatòria

      El volum i les característiques de l'activitat de  Activitat sanitària en contingència comuna
      rehabilitació ambulatòria als nostres centres
                                El 2019 s'han efectuat 25.862 proves mèdiques
      s'han mantingut molt estables els darrers
                                i tractaments a pacients del grup de supervisió
      anys. Una quarta part dels processos atesos
                                de les contingències comunes. El 27 % de
      han requerit rehabilitació, amb una mitjana
                                les actuacions es concentren en l'acció
      de 10 sessions per pacient, el doble per als
                                rehabilitadora, com es mostra a la taula
      pacients postquirúrgics. Pel que fa als pacients
                                següent. Els nostres professionals també han dut
      hospitalitzats, el percentatge que ha requerit
                                a terme 288 intervencions quirúrgiques com a
      rehabilitació ha estat superior al 15 %, i amb una
                                actuació sanitària de mesures d'urgència en
      mitjana de 13 sessions per persona.
                                contingències comunes.
        Activitat rehabilitadora ambulatòria           2018       2019        Percentatge de processos que requereixen
        Rhb                           24 %       24 %
        (% prescripció)


        Mitjana de sessions de rehabilitacions a tots     10 sessions    10 sessions
        els pacients atesos (CP i CC)


        Mitjana de sessions en patologia quirúrgica      40 sessions    41 sessions
        (CP amb IQ)

        Percentatge de processos que requereixen
        seguiment rehabilitador postalta             17 %       16 %


        Mitjana de sessions de rehabilitació postalta     14 sessions    13 sessions                              48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53