Page 46 - Memoria 2019
P. 46

Atenció sanitària


      MC MUTUAL compta amb una àmplia xarxa        dels mitjans tècnics més adequats per al tractament
      assistencial formada per 88 centres assistencials i  de les contingències professionals i comptem
      dues clíniques pròpies, distribuïts per tot el país, que  amb un equip sanitari format per 933 professionals
      ens permet oferir un servei de proximitat.      altament qualificats i en formació continuada, que
                                representen el 48,9 % de la plantilla de la mútua.
      Amb l'objectiu de prestar una assistència sanitària
      amb les garanties de qualitat màximes, disposem


                             2017        2018        2019
       Treballadors i treballadores atesos     107.468      110.683       115.069


       Visites mèdiques contingències       334.922      350.398       365.616
       professionals


       Visites a infermeria per          129.415      132.648       144.098
       contingències professionals

       Visites contingències comunes        175.816      212.997       197.555

       Sessions rehabilitació
       (contingències comunes +          382.033      400.953       406.264
       contingències professionals)


      Activitat assistencial ambulatòria          Disposar d'una xarxa assistencial pròpia àmplia

      Cartera de serveis                  ha fet possible que més del 80 % dels treballadors
                                i treballadores accidentats el 2019 –un total de
      Tots els nostres centres assistencials disposen dels  115.069– fossin atesos en centres propis, i que
      equips adequats per a oferir-li els serveis següents: 15.976 poguessin fer sessions de rehabilitació.

        Ʀ Urgència ambulatòria
        Ʀ Radiodiagnòstic

        Ʀ Consulta mèdica i traumatològica
        Ʀ Fisioteràpia

        Ʀ Rehabilitació

      Al llarg d'aquest exercici hem continuat renovant
      la nostra xarxa assistencial i hem fet reformes en els
      centres assistencials de Santiago de Compostel·la,
      Logronyo, Huelva, Granada i Donostia. Les millores
      han estat d'índole diversa; entre d'altres, hem
      estrenat consultes noves d'atenció sanitària i hem
      incorporat sales de formació continuada en els
      centres.                              46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51