Page 45 - Memoria 2019
P. 45

Memòria 2019      Contingències comunes

      El percentatge de la despesa d'incapacitat temporal sobre les quotes meritades en contingències comunes
      ha ascendit fins el 126,58 %.

      Evolució del % de despesa d'incapacitat temporal sobre quotes                                             % CREIX.
                         2017     2018     2019
                                              S/2018


       Despesa IT-compte d'altri      294,46    348,39    396,85     13,91 %


       Quotes meritades          262,72    294,22    315,95     7,39 %


       % sobre quotes meritades      112,08 %   118,41 %   125,61 %     6,08 %


       Despesa IT-autònoms         51,28    56,49     63,93     13,17 %


       Quotes meritades           84,91    89,09     48,08     –46,04 %


       % sobre quotes meritades      60,39 %   63,41 %   132,98 %    109,72 %


       Despesa IT-CC total         345,74    404,88    460,79     13,81 %


       Quotes meritades          347,63    383,32    364,03     -5,03 %

       % sobre quotes meritades      99,46 %   105,63 %   126,58 %    19,84 %

       Nota: Imports en milions d'euros      Incidència de les baixes derivades de        L'import total de les prestacions concedides en
      contingències comunes                aquest exercici va ser de 620.406 euros, i 338.509
                                euros es van abonar en concepte de cotitzacions
      Al llarg de l'any s'han produït 384.424 baixes    per contingència comuna. La durada mitjana de
      derivades de contingències comunes, que       la prestació va ascendir a onze mesos, i l'import
      representa una incidència del 31,52 % sobre  mitjà mensual, rebut pel treballador per compte
      el total de treballadors protegits per aquesta    propi, es va situar en 1.078,64 euros.
      prestació.
                                Els motius principals que els treballadors autònoms
                                van al·legar per optar a la prestació per cessament
                                d'activitat van ser causes econòmiques, tècniques,
      Protecció per cessament d'activitat         productives o organitzatives, presents en el 78 %
      de les treballadores i els treballadors       de les sol·licituds. Van ser concedides el 36 %
      autònoms                       d'aquestes. La resta de motius exposats amb més

      El 2019, MC MUTUAL va concedir la prestació     freqüència van ser els relatius als treballadors
      per cessament d'activitat a 84 treballadors     autònoms dependents, amb el 10 %, i una taxa de
      autònoms, que correspon al 37 % de les 230  resolució favorable del 54 %.
      sol·licituds resoltes.

 44                            45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50