Page 44 - Memoria 2019
P. 44

Evolució en % de despesa sobre quotes de les prestacions derivades de contingències
      professionals
                         2017          2018          2019


       Despesa IT             62,34          68,46         76,18


       % sobre quotes           11,77 %         11,94 %        11,47 %
       meritades

      Nota: Imports en milions d'euros
                          2017         2018         2019


       Despesa risc durant         28.926.308      30.365.948      28.253.543
       l'embaràs


       Despesa risc durant la
       lactància               174.116        216.364        363.361


       Despesa total REL          29.100.424      30.582.313      28.616.904

       % s/quotes               5,49 %        5,33 %         4,31 %                              44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49