Page 43 - Memoria 2019
P. 43

Memòria 2019      Entre els serveis que oferim als nostres mutualistes,  El 2019 s'ha incrementat el cost de totes les
      a MC  MUTUAL  gestionem  les prestacions   prestacions, llevat de les referents al risc durant
      econòmiques derivades d'un accident de treball    l'embaràs. La despesa d'incapacitat temporal
      o una malaltia professional, com també les   sobre les quotes meritades ha estat de l'11,47 %,
      prestacions per risc durant l'embaràs i la lactància  lleugerament superior a la despesa registrada en
      natural, i per cura de menors afectats per càncer  l'exercici anterior (11,94 %).
      o una altra malaltia greu.
      Composició del cost de les prestacions econòmiques                          2017          2018         2019


       Incapacitat temporal          62,34         68,46         76,18


       Prestacions per risc durant      29,10         30,58         28,62
       l'embaràs


       Invalidesa, mort i           94,80         97,04         97,23
       supervivència

       Cura de menors             5,05         6,29         7,68


      Nota: Dades expressades en milions d'euros


      Prestacions econòmiques  per  risc durant    Cura de menors afectats per càncer o una altra
      l'embaràs i durant la lactància natural       malaltia greu

      Durant l'exercici 2019 s'ha incrementat tant el   Amb aquesta prestació, a MC MUTUAL hem seguit
      nombre de casos reconeguts per MC MUTUAL com     facilitant ajuda als treballadors i treballadores de
      els imports satisfets en concepte de prestació per  les nostres empreses mutualistes amb fills afectats
      risc durant l'embaràs i lactància natural.      per càncer o una altra malaltia greu. El 2019 hem
                                gestionat 234 prestacions noves i hem abonat
      El nombre de casos de risc durant l'embaràs i el   7.677.995 € per aquest concepte.
      nombre de casos de risc durant la lactància
      natural han estat: 6.037 y 35, respectivament. La
      suma dels dos riscos representa el 1,57 % de casos
      sobre les dones en edat fèrtil protegides per MC
      MUTUAL.
                               La despesa d'incapacitat temporal sobre

                               les quotes meritades ha estat de l'11,47 %,
                            lleugerament superior a la despesa registrada

                                     en l'exercici anterior (11,94 %).”


 42                            43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48